Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-47

ZK-05-2012-47.doc  ZK-05-2012-47pr01.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíZK-05-2012-47
NázevPředání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o předání nemovitostí nově postaveného areálu v Třebíči do užívání Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvková organizace.
Kraj Vysočina dle schváleného investičního plánu realizoval stavbu Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč . Nově zřízené výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby bylo dokončeno a zkolaudováno v průběhu měsíce července tohoto roku. Celkové náklady vynaložené na pořízení výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby představují částku cca 13,9 mil Kč. Dalších cca 7,9 mil. Kč byly náklady na zadní přístupovou komunikaci do areálu Nemocnice Třebíč a související stavební práce.
Návrh řešení Po dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu na stavbu Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč , je nezbytné provést změny v majetku předaného k zajištění činnosti Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. ZZS Kraje Vysočina nemovitosti výjezdového stanoviště již užívá dle usnesení rady kraje 1289/27/2012/RK a uzavřené smlouvy o výpůjčce s Krajem Vysočina (půjčitelem). Smlouva o výpůjčce byla uzavřena na dobu určitou, tj. do doby předání nemovitostí do hospodaření ZZS Kraje Vysočina prostřednictvím dodatku zřizovací listiny.
Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, kterým jsou předávány nemovitosti nově zřízeného výjezdového stanoviště Třebíč k hospodaření.
StanoviskaRada kraje usnesením 1575/30/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-30-2012-11, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nemovitosti nově zřízeného výjezdového stanoviště Třebíč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 17 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-47 př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nemovitosti nově zřízeného výjezdového stanoviště Třebíč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz