Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-96

ZK-05-2012-96.doc  ZK-05-2012-96pr01.doc  ZK-05-2012-96pr02.xls
Číslo materiálu96
Číslo jednacíZK-05-2012-96
NázevNávrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizoval výstavbu nového objektu domova pro seniory ve Velkém Meziříčí. V průběhu kalendářního roku 2012 byl tento objekt vybaven movitým majetkem pro potřeby zahájení provozu bufetu pro klienty domova pro seniory a univerzity 3. věku, který byl pořízen z rozpočtu kraje.
Předkládaný materiál řeší problematiku úpravy majetkových vztahů u investičního a neinvestičního majetku, který může být předán do užívání Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci. Majetek je rozdělen podle následujícího klíče:
- dlouhodobý hmotný majetek - ocenění položky převyšuje částku 40 000 Kč;
- drobný dlouhodobý hmotný majetek - ocenění jedné položky 3 000 Kč - 40 000 Kč;
- ostatní hmotný majetek - ocenění položky nižší než 3 000 Kč;
- umělecká díla a předměty.
Návrh řešení Řešením problematiky užívání dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku, ostatního hmotného majetku a uměleckých děl a předmětů financovaných z rozpočtu kraje je jejich předání z majetkových účtů kraje do hospodaření Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci. Rozhodnout o tomto kroku je vyhrazeno Zastupitelstvu Kraje Vysočina, změnu je nutné provést úpravou zřizovací listiny.
Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit předložené znění dodatku zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, s vymezením majetku takto:
* Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, se předává k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 66 612,00 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 78 016,80 Kč a ostatní hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 4 867,20 Kč. Položkový přehled majetku je uveden v materiálu ZK-05-2012-96, př. 2.
Zastupitelstvu kraje se doporučuje schválit dodatek ke zřizovací listině dle materiálů
ZK-05-2012-96, př. 1 a ZK-05-2012-96, př. 2.
StanoviskaUsnesení 1595/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-05-2012-96, př. 1 a ZK-05-2012-96, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-05-2012-96, př. 1 a ZK-05-2012-96, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
Termín do 1. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz