Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-61

ZK-05-2012-61.doc  ZK-05-2012-61pr01.pdf
Číslo materiálu61
Číslo jednacíZK-05-2012-61
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Bystrá
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší budoucí darovaní pozemku v k. ú. a obci Bystrá do vlastnictví obce pro realizaci akce Oprava kanalizačního potrubí včetně opravy chodníku nad opravovaným potrubím v obci Bystrá .
Na odbor majetkový se obrátila obec Bystrá, investor akce, a požádala o bezúplatný převod části pozemku par. č. 697/2 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Bystrá, který bude dotčen výše zmíněnou stavební akcí. Na základě usnesení rady kraje 0063/02/2012/RK ze dne 10. 1. 2012 byla již pro tuto akci i část pozemku uzavřena mezi Krajem Vysočina, vlastníkem pozemku, a obcí Bystrá Smlouva zakládající právo provést stavbu. Vzhledem k tomu, že obci byla přidělena dotace z Programu obnovy venkova, je pro její čerpání povinna splnit podmínku vlastnictví dotčeného pozemku, popřípadě uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na dotčenou část pozemku.
Majetkový správce Krajská správa a údržby silnic Vysočiny, provoz Pelhřimov, s budoucím prodejem pozemku souhlasí.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže po realizaci stavby k bezúplatnému převodu části pozemku, která bude po kolaudaci akce oddělena geometrickým plánem, do vlastnictví obce. Návrh je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, neboť pozemky budou využívány nekomerčně pro veřejně prospěšné účely - chodníky.
Podmínka zveřejnění záměru darování nemovitého majetku byla splněna vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 24. 1. - 12. 3. 2012.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Bystrá na budoucí převod části uvedeného pozemku do vlastnictví obce. Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaS převodem části pozemku do vlastnictví obce souhlasí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Pelhřimov i odvětvový odbor. Rada kraje svým usnesením 1577/30/2012/RK ze dne 4. 9. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Bystrá smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část pozemku par. č. 697/2 v k. ú. a obci Bystrá.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Bystrá smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže převést darem do vlastnictví obce Bystrá část pozemku par. č. 697/2 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Bystrá dotčenou stavbou Oprava kanalizačního potrubí včetně opravy chodníku nad opravovaným potrubím v obci Bystrá .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz