Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-03

ZK-05-2012-03.doc  ZK-05-2012-03pr01.xls  ZK-05-2012-03pr02.xls  ZK-05-2012-03pr03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíZK-05-2012-03
NázevInformace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Zpracoval3 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje pro: jednání zastupitelstva kraje č. 5/2012 dne 18. 9. 2012 zpracovali: vedoucí odborů a samostatných oddělení, D. Frajová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuA) Informace týkající se počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a organizační struktury úřadu:

Rada Kraje Vysočina se naposledy zabývala stanovením počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina na svém zasedání konaném dne 28. 8. 2012. Stanovila počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 9. 2012 na 431 (usnesení číslo 1530/29/2012/RK). Rada kraje navýšila 1 pracovní místo na dobu určitou do 30. 6. 2015 pro dobu realizace projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině , který Kraj Vysočina podal do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podpora projektu byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR přiznána Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OP LZZ/3.4/76/00238 ze dne 28. 6. 2012, datum zahájení realizace projektu je k 1. 7. 2012. Na realizaci kraj obdrží 100 % způsobilých finančních prostředků pokrývajících i personální výdaje.

V daném období došlo ke změně organizační struktury krajského úřadu spočívající ve zrušení koncepčního oddělení odboru informatiky a převedení 4 funkčních míst z tohoto zrušeného oddělení do přímé řídící působnosti vedoucího odboru informatiky. Důvodem této organizační změny byla potřeba řízení činností na úseku koncepce IT z přímé řídící působnosti vedoucího odboru s vazbou na projekty jednotlivých oddělení a s ohledem na převažující činnosti v návaznosti na přímé úkoly vedoucího odboru.

Organizační struktura krajského úřadu je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu
(ZK-05-2012-03, př. 1). Tabulkových pracovních míst na krajském úřadě je ve sledovaném období 431, z toho obsazených k 1. 9. 2012 je 421 pracovních míst. Na obsazení ostatních 10 pracovních pozic proběhla, probíhají nebo jsou připravována výběrová řízení či se čeká na nástup zaměstnanců.

Uvedené informace jsou v souladu se stavem k odeslání údajů dne 31. 8. 2012.

Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-05-2012-03, př. 2).

Telefonní a e-mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina (aktivní odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/index.php).


B) Informace týkající se činnosti krajského úřadu:

Textová informace o hlavních záležitostech zpracovávaných Krajským úřadem Kraje Vysočina za období od 26. 6. 2012 do 31. 8. 2012 s výhledem do 18. 9. 2012 je přílohou č. 3 tohoto materiálu (ZK-05-2012-03, př. 3).
Návrh řešení Ředitel krajského úřadu navrhuje zastupitelstvu kraje, aby vzalo informaci o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za příslušné období na vědomí. Členové zastupitelstva mají možnost položit k informaci dotazy. Ta může být na jejich základě doplněna ústně přímo v průběhu zasedání zastupitelstva, komplikovanější dotazy budou zodpovězeny písemnou formou v rámci vyřizování interpelací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
Odpovědnost ředitel krajského úřadu
Termín 18. 9. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz