Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-26

ZK-05-2012-26.doc  ZK-05-2012-26pr01.xls  ZK-05-2012-26pr02.doc  ZK-05-2012-26pr03.doc  ZK-05-2012-26pr04.pdf
Číslo materiálu26
Číslo jednacíZK-05-2012-26
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/11262 Třeštice - průjezdní úsek
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice III/11262 v průjezdním úseku obce Třeštice.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. Vzhledem k tomu, že některé silnice nejsou geometricky zaměřené, jsou jejich součástí plochy netvořící silniční těleso, které KSÚSV respektive kraj nepotřebuje a naopak některé pozemky zastavěné tělesem silnice dosud ve vlastnictví kraje nejsou. Z uvedeného důvodu objednala KSÚSV geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch. Majetkovému odboru byl předložen geometrický plán č. 84-555/2011 pro k. ú. Třeštice, který vypracoval GEODING s.r.o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4.
Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě výše citovaného geometrického plánu s tím, že pozemky nacházející se mimo těleso silnice v rozsahu dle materiálu ZK-05-2012-26, př. 1 budou převedeny darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Třeštice a část pozemku par. č. 1462/1 díl a o výměře 37 m2 zastavěný silnicí bude převeden darem z vlastnictví obce Třeštice do vlastnictví Kraje Vysočina.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smlouvy.
StanoviskaUsnesením 1192/26/2012/RK ze dne 3. 7. 2012 rada kraje rozhodla zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků s obcí Třeštice; zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-26-2012-10, př. 1 a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-26-2012-10, př. 1 v k. ú. Třeštice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Třeštice; nabýt darem část pozemku par. č. 1462/1 díl a o výměře 37 m2 oddělenou geometrickým plánem
č. 84-555/2011 pro k. ú. Třeštice z vlastnictví obce Třeštice do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2012-26, př. 1 v k. ú. Třeštice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Třeštice;
* nabýt darem část pozemku par. č. 1462/1 díl a o výměře 37 m2 oddělenou geometrickým plánem č. 84-555/2011 pro k. ú. Třeštice z vlastnictví obce Třeštice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 844 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-26, př. 2;
* dodatek č. 845 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-26, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz