Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-51

ZK-05-2012-51.doc  ZK-05-2012-51pr01.xls
Číslo materiálu51
Číslo jednacíZK-05-2012-51
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál navrhuje další výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
OM připravuje průběžně dle možností podklady pro další hromadné výkupy pozemků.
O majetkoprávní vypořádání některých z pozemků uvedených v materiálu ZK-05-2012-51 požádali jejich vlastníci. Pozemky uvedené v př. 1 (celková výměra 3 649 m2) byly identifikovány na základě geometrických plánů a údajů katastru nemovitostí a je možné zahájit s jejich vlastníky proces majetkoprávního vypořádání. Je předpoklad, že na výkup těchto pozemků budou použity finanční prostředky ze státního rozpočtu - podprogramu 298226. Cílem podprogramu je realizace usnesení vlády č. 1570 ze dne 21. prosince 2009 k problematice majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a dořešení výkupu pozemků od fyzických a právnických osob, které se nepodařilo vyřešit v rámci první etapy. Účast státního rozpočtu je ve výši max. 40 Kč/m2 nebo 50 Kč/m2 vykoupeného pozemku podle umístění pod silnicí III. nebo II. třídy.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabýt od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2012-51, př. 1, a to za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a za 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
Výkupem dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu - tj. vlastník silnice bude i vlastníkem silnicí zastavěných pozemků.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt tyto pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaUsnesením 1580/30/2012/RK rada kraje rozhodla zahájit jednání s vlastníky o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-30-2012-20, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy, 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-30-2012-20, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy, 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.

Usnesením 0665/15/2012/RK ze dne 10. 4. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2012-06, př. 2 od vlastníků evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2012-51, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a za kupní ceny 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz