Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-48

ZK-05-2012-48.doc  ZK-05-2012-48pr01.doc  ZK-05-2012-48pr02.pdf
Číslo materiálu48
Číslo jednacíZK-05-2012-48
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vystrkov u Humpolce
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí III/03419 v k. ú. Vystrkov u Humpolce.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II a III. tříd. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy. Některé silnice nejsou geometricky zaměřené a dochází k tomu, že pozemky zastavěné těmito silnicemi nejsou ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov zadala vyhotovení geometrického zaměření průjezdního úseku silnice III/03419 v k. ú. Vystrkov u Humpolce a obci Vystrkov. Geometrickým plánem č. 156-309/2011 byl z dílů oddělených z pozemků par. č. 664/24, par. č. 664/25, par. č. 664/26, par. č. 664/28 a par. č. 664/29 zaměřen pozemek nově označený par. č. 664/24, z pozemku par. č. 715/23 byly odděleny nově označené pozemky par. č. 715/67 a par. č. 715/68, z pozemku par. č. 724/10 byl oddělen nově označený pozemek par. č. 724/13 a z dílů oddělených z pozemků par. č. 128/1, par. č. 499/1 a par. č. 737/5 byl zaměřen nově označený pozemek par. č. 737/7 v k. ú. Vystrkov u Humpolce a obci Vystrkov.
Pozemky par. č. 664/24, par. č. 664/25, par. č. 664/26, par. č. 664/28, par. č. 664/29, par. č. 715/23, par. č.724/10, par. č. 128/1, par. č. 499/1 a par. č. 737/5 jsou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov vedeny na LV č. 10001 pro k. ú. Vystrkov u Humpolce a obec Vystrkov.
Oddělené pozemky par. č. 664/24, par. č. 715/67, par. č. 715/68, par,. č. 724/13 a par. č. 737/7 v k. ú. Vystrkov u Humpolce a obci Vystrkov jsou zastavěny silnicí III/03419 a obec Vystrkov by měla tyto pozemky převést do vlastnictví Kraje Vysočina. O převod uvedených pozemků byla obec Vystrkov požádána.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemek par. č. 664/24 o výměře 136 m2, zaměřený z dílu d odděleného z pozemku par. č. 664/24, z dílu f z pozemku par. č. 664/25, z dílu b z pozemku 664/26, z dílu l z pozemku 664/28 a z dílu i z pozemku par. č. 664/29, dále pozemky nově označené par. č. 715/67 o výměře 43 m2 a par. č. 715/68 o výměře 71 m2, oddělené z pozemku par. č. 715/23, pozemek nově označený par. č. 724/13 o výměře 47 m2, oddělený z pozemku par. č. 724/10 a pozemek nově označený par. č. 737/7 o výměře 1511 m2, zaměřený z dílu s odděleného z pozemku par. č. 128/1, dílu r z pozemku par. č. 499/1 a dílu o z pozemku par. č. 737/5, vše dle geometrického plánu č. 156-309/2011 pro k. ú. Vystrkov u Humpolce a obec Vystrkov z vlastnictví obce Vystrkov do vlastnictví Kraje Vysočina. Zaměřené pozemky jsou zastavěny silnicí III/03419.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem uvedené pozemky z vlastnictví obce Vystrkov do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 1572/30/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek nově označený par. č. 664/24 o výměře 136 m2, zaměřený z dílu d odděleného z pozemku par. č. 664/24, z dílu f z pozemku par. č. 664/25, z dílu b z pozemku 664/26, z dílu l z pozemku 664/28 a z dílu i z pozemku par. č. 664/29, dále pozemky nově označené par. č. 715/67 o výměře 43 m2 a par. č. 715/68 o výměře 71 m2, oddělené z pozemku par. č. 715/23, pozemek nově označený par. č. 724/13 o výměře 47 m2, oddělený z pozemku par. č. 724/10 a pozemek nově označený par. č. 737/7 o výměře 1511 m2, zaměřený z dílu s odděleného z pozemku par. č. 128/1, dílu r z pozemku par. č. 499/1 a dílu o z pozemku par. č. 737/5, vše dle geometrického plánu č. 156-309/2011 pro k. ú. Vystrkov u Humpolce a obec Vystrkov z vlastnictví obce Vystrkov do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s převodem uvedených pozemků. ODSH s tímto převodem také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek nově označený par. č. 664/24 o výměře 136 m2, zaměřený z dílu d odděleného z pozemku par. č. 664/24, z dílu f z pozemku par. č. 664/25, z dílu b z pozemku 664/26, z dílu l z pozemku 664/28 a z dílu i z pozemku par. č. 664/29, dále pozemky nově označené par. č. 715/67 o výměře 43 m2 a par. č. 715/68 o výměře 71 m2, oddělené z pozemku par. č. 715/23, pozemek nově označený par. č. 724/13 o výměře 47 m2, oddělený z pozemku par. č. 724/10 a pozemek nově označený par. č. 737/7 o výměře 1511 m2, zaměřený z dílu s odděleného z pozemku par. č. 128/1, dílu r z pozemku par. č. 499/1 a dílu o z pozemku par. č. 737/5, vše dle geometrického plánu č. 156-309/2011 pro k. ú. Vystrkov u Humpolce a obec Vystrkov z vlastnictví obce Vystrkov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 864 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-48, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz