Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-90

ZK-05-2012-90.doc  ZK-05-2012-90pr01.pdf  ZK-05-2012-90pr02.pdf  ZK-05-2012-90pr03.pdf  ZK-05-2012-90pr04.pdf  ZK-05-2012-90pr05.pdf  ZK-05-2012-90pr06.pdf  ZK-05-2012-90pr07.pdf  ZK-05-2012-90pr08.pdf  ZK-05-2012-90pr09.pdf  ZK-05-2012-90pr10.pdf  ZK-05-2012-90pr11.pdf  ZK-05-2012-90pr12.pdf  ZK-05-2012-90pr13.pdf  ZK-05-2012-90pr14.pdf  ZK-05-2012-90pr15.pdf  ZK-05-2012-90pr16.pdf  ZK-05-2012-90pr17.pdf  ZK-05-2012-90pr18.pdf  ZK-05-2012-90pr19.pdf  ZK-05-2012-90pr20.pdf  ZK-05-2012-90pr21.pdf  ZK-05-2012-90pr22.pdf  ZK-05-2012-90pr23.pdf
Číslo materiálu90
Číslo jednacíZK-05-2012-90
NázevPodklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na projekty Biodiverzita II. z Operačního programu Životní prostředí
Zpracoval M. Brom
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuOdbor životního prostředí (dále jen OŽP ) překládá Zastupitelstvu Kraje Vysočina ke schválení smlouvy o spolupráci (fyzické osoby), smlouvy o spolupráci (právnické osoby) a veřejnoprávní smlouvy, které jsou nezbytné jako podklady pro čtyři samostatné žádosti o poskytnutí finanční podpory do Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ), prioritní osy 6., oblasti podpory 6. 2 Podpora biodiverzity pro níže uvedených tři maloplošné zvláště chráněné území (níže jen MZCHÚ ) a jeden souhrnný projekt (několik MZCHÚ sloučených v jednu žádost):
1. EVL Na Oklice
2. PR Vílanecké rašeliniště
3. PR Pařez
4. Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina
Dne 30. srpna 2011 Rada Kraje Vysočina na svém zasedání usnesením č. 1425/27/2011/RK a následně Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 20. září 2011 usnesením č. 0428/05/2011/ZK vzalo na vědomí postup na zabezpečení přípravy šesti akcí projektu Biodiverzita a schválilo finanční prostředky na projektové práce a zpracování žádostí do OPŽP.
Protože z hlediska příjmu, schvalování a administrace tohoto typu projektů jsou podmínkou financování z Operačního programu Životního prostřední souhlasy vlastníků dotčených pozemků, bylo nutné všechna navrhovaná opatření a zásahy v dotčených MZCHÚ projednat s vlastníky pozemků (smlouvy o spolupráci při realizaci projektu jsou obsaženy v materiálech ZK-05-2012-90, př. 1, ZK-05-2012-90, př. 2, ZK-05-2012-90, př. 3, ZK-05-2012-90, př. 4,
ZK-05-2012-90, př. 5, ZK-05-2012-90, př. 6, ZK-05-2012-90, př. 7, ZK-05-2012-90, př. 8,
ZK-05-2012-90, př. 9, ZK-05-2012-90, př. 10, ZK-05-2012-90, př. 11, ZK-05-2012-90, př. 12, ZK-05-2012-90, př. 13, ZK-05-2012-90, př. 14, ZK-05-2012-90, př. 15, ZK-05-2012-90, př. 16, ZK-05-2012-90, př. 17 a ZK-05-2012-90, př. 18).
Předmětem čtyř žádostí o poskytnutí finanční podpory je celková revitalizace území a obnovení vodního režimu v MZCHÚ v péči kraje Vysočina.
Celkový objem finančních prostředků se rovná cca 14.500.000 tj. částka uvažovaná na spolufinancování vybraných akcí ze strany Kraje Vysočina (včetně přípravy čtyř žádostí do OPŽP a stavebně technické dokumentace) činí cca 1.450.000 Kč. Lze předpokládat, že tato suma bude navíc ještě snížena při výběrových řízeních na dodavatele prací.
Předpokládaný termín a lhůta (dle neoficiálních informací) výzvy pro předložení žádostí je od začátku září až 1/2 října tzn. 1 1/2 měsíce.
Realizace zásahů a opatření v jednotlivých lokalitách se předpokládá postupně v letech 2013 až 1/2 2015, dle charakteru zásahů či opatření, přičemž čerpání finančních prostředků na tuto sanaci bude rovnoměrně rozloženo na celé tříleté, plánované, realizační období projektů.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina:
* vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o uzavření smluv o spolupráci
a veřejnoprávních smluv při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů
ZK-05-2012-90,př. 1, ZK-05-2012-90, př. 2, ZK-05-2012-90, př. 3, ZK-05-2012-90, př. 4, ZK-05-2012-90, př. 5, ZK-05-2012-90, př. 6, ZK-05-2012-90, př. 7, ZK-05-2012-90, př. 8, ZK-05-2012-90, př. 9, ZK-05-2012-90, př. 10, ZK-05-2012-90, př. 11, ZK-05-2012-90, př. 12, ZK-05-2012-90, př. 13, ZK-05-2012-90, př. 14, ZK-05-2012-90, př. 15,
ZK-05-2012-90, př. 16, ZK-05-2012-90, př. 17 a ZK-05-2012-90, př. 18, ZK-05-2012-90, př. 19, ZK-05-2012-90, př. 20 a ZK-05-2012-90, př. 21, ZK-05-2012-90, př. 22
a ZK-05-2012-90, př. 23.
* rozhodnout Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o uzavření smluv o spolupráci a veřejnoprávních smluv při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů
ZK-05-2012-90, př. 1, ZK-05-2012-90, př. 2, ZK-05-2012-90, př. 3, ZK-05-2012-90, př. 4, ZK-05-2012-90, př. 5, ZK-05-2012-90, př. 6, ZK-05-2012-90, př. 7, ZK-05-2012-90, př. 8, ZK-05-2012-90, př. 9, ZK-05-2012-90, př. 10, ZK-05-2012-90, př. 11, ZK-05-2012-90, př. 12, ZK-05-2012-90, př. 13, ZK-05-2012-90, př. 14, ZK-05-2012-90, př. 15,
ZK-05-2012-90, př. 16, ZK-05-2012-90, př. 17 a ZK-05-2012-90, př. 18, ZK-05-2012-90, př. 19, ZK-05-2012-90, př. 20 a ZK-05-2012-90, př. 21, ZK-05-2012-90, př. 22
a ZK-05-2012-90, př. 23.
Součástí předkládaných veřejnoprávních smluv je formou přílohy dokladová část projektové dokumentace. Vyjma veřejnoprávní smlouvy pro PP Dobrá Voda, kde dosud není dokladová část kompletní. K veřejnoprávním smlouvám bude po schválení v zastupitelstvu kraje vyhotoveny a přiloženy samostatné listiny s doložkou osvědčující schválení v příslušném orgánu Kraje Vysočina v souladu se zákonem o krajích.
Všechny výše zmíněné smlouvy jsou nezbytné jako podklady pro předložení žádostí o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Biodiverzita II. z Operačního programu Životní prostředí.
StanoviskaNa svém jednání dne 04. 09. 2012 rada kraje usnesením č. 1617/30/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o uzavření smluv o spolupráci a veřejnoprávních smluv při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů
RK-30-2012-40, př. 1, RK-30-2012-40, př. 2, RK-30-2012-40, př. 3, RK-30-2012-40, př. 4, RK-30-2012-40, př. 5, RK-30-2012-40, př. 6, RK-30-2012-40, př. 7,
RK-30-2012-40, př. 8, RK-30-2012-40, př. 9, RK-30-2012-40, př. 10, RK-30-2012-40, př. 11, RK-30-2012-40, př. 12, RK-30-2012-40, př. 13, RK-30-2012-40, př. 14,
RK-30-2012-40, př. 15, RK-30-2012-40, př. 16, RK-30-2012-40, př. 17 a RK-30-2012-40, př. 18, RK-30-2012-40, př. 19, RK-30-2012-40, př. 20, RK-30-2012-40, př. 21,
RK-30-2012-40, př. 22 a RK-30-2012-40, př. 23;
* rozhodnout o uzavření smluv o spolupráci a veřejnoprávních smluv při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů RK-30-2012-40, př. 1, RK-30-2012-40, př. 2,
RK-30-2012-40, př. 3, RK-30-2012-40, př. 4, RK-30-2012-40, př. 5, RK-30-2012-40, př. 6, RK-30-2012-40, př. 7, RK-30-2012-40, př. 8, RK-30-2012-40, př. 9,
RK-30-2012-40, př. 10, RK-30-2012-40, př. 11, RK-30-2012-40, př. 12, RK-30-2012-40, př. 13, RK-30-2012-40, př. 14, RK-30-2012-40, př. 15, RK-30-2012-40, př. 16,
RK-30-2012-40, př. 17 a RK-30-2012-40, př. 18, RK-30-2012-40, př. 19, RK-30-2012-40, př. 20, RK-30-2012-40, př. 21, RK-30-2012-40, př. 22 a RK-30-2012-40, př. 23.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhrazuje
si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o uzavření smluv o spolupráci a veřejnoprávních smluv při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů ZK-05-2012-90, př. 1, ZK-05-2012-90, př. 2, ZK-05-2012-90, př. 3, ZK-05-2012-90, př. 4, ZK-05-2012-90, př. 5, ZK-05-2012-90, př. 6, ZK-05-2012-90, př. 7, ZK-05-2012-90, př. 8, ZK-05-2012-90, př. 9, ZK-05-2012-90, př. 10, ZK-05-2012-90, př. 11, ZK-05-2012-90, př. 12, ZK-05-2012-90, př. 13,
ZK-05-2012-90, př. 14, ZK-05-2012-90, př. 15, ZK-05-2012-90, př. 16, ZK-05-2012-90, př. 17 a ZK-05-2012-90, př. 18, ZK-05-2012-90, př. 19, ZK-05-2012-90, př. 20 a ZK-05-2012-90, př. 21, ZK-05-2012-90, př. 22 a ZK-05-2012-90, př. 23;
rozhoduje
o uzavření smluv o spolupráci a veřejnoprávních smluv při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů ZK-05-2012-90, př. 1, ZK-05-2012-90, př. 2, ZK-05-2012-90, př. 3, ZK-05-2012-90, př. 4, ZK-05-2012-90, př. 5, ZK-05-2012-90, př. 6, ZK-05-2012-90, př. 7, ZK-05-2012-90, př. 8, ZK-05-2012-90, př. 9, ZK-05-2012-90, př. 10, ZK-05-2012-90, př. 11, ZK-05-2012-90, př. 12, ZK-05-2012-90, př. 13, ZK-05-2012-90, př. 14,
ZK-05-2012-90, př. 15, ZK-05-2012-90, př. 16, ZK-05-2012-90, př. 17 a ZK-05-2012-90, př. 18, ZK-05-2012-90, př. 19, ZK-05-2012-90, př. 20 a ZK-05-2012-90, př. 21,
ZK-05-2012-90, př. 22 a ZK-05-2012-90, př. 23.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 18. 09. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz