Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-02

ZK-05-2012-02.doc  ZK-05-2012-02pr01.doc  ZK-05-2012-02pr01upr1.doc  ZK-05-2012-02pr02.doc  ZK-05-2012-02pr03.doc  ZK-05-2012-02pr04.doc  ZK-05-2012-02pr05.doc  ZK-05-2012-02pr06.doc  ZK-05-2012-02pr07.doc  ZK-05-2012-02pr08.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíZK-05-2012-02
NázevZpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za 1. pololetí roku 2012
Zpracoval J. Běhounek, K. Nedvědová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuPodle § 58, odst. 4, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rada kraje na každém jednání zastupitelstva podává informaci o své činnosti. Na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2012, které se konalo dne 26. 6. 2012, byly v rámci předložené zprávy o činnosti rady kraje projednány zápisy ze zasedání rady kraje č. 18/2012 až 22/2012.
Odboru sekretariátu hejtmana byl zadán úkol vypracovat jedenkrát za pololetí přehled plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva a rady kraje. Za první pololetí roku 2012 se uskutečnily celkem 4 zasedání zastupitelstva a 25 zasedání rady kraje. Zastupitelstvo kraje za toto období přijalo celkem 376 usnesení (za předchozí pololetí celkem 261 usnesení), rada kraje 1183 usnesení (za předchozí pololetí celkem 989).
V příloze 1 tohoto materiálu je popsán aktuální stav a navržen další způsob práce s dosud částečně nesplněnými nebo nerealizovanými usneseními ZK. Příloha 1 rovněž obsahuje návrhy, jak u těchto částečně nesplněných nebo dosud nerealizovaných usnesení dále postupovat.
Návrh řešení Z každého zasedání rady kraje se vyhotovuje zápis, který obsahuje zákonem předepsané informace. Ověřený zápis je zveřejňován na webových stránkách Kraje Vysočina. Navrhuje se, aby zpráva o činnosti rady kraje byla přednesena ústně. Zápisy ze zasedání rady kraje č. 23/2012 až 29/2012 jsou přílohami tohoto materiálu. Členové zastupitelstva mají možnost položit dotazy a na závěr zprávu mohou vzít na vědomí.
Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2012 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2012-02, př. 1.
StanoviskaK nerealizovaným usnesením byla vyžádána stanoviska pracovníků a pracovišť, kterým zastupitelstvo kraje nebo rada kraje uložily splnění. Stanoviska jsou obsahem přílohy 1 tohoto materiálu.

Rada kraje na svém zasedání č. 29/2012 dne 28. 8. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2012 dle materiálu ZK-05-2012-02, př. 1 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu
ZK-05-2012-02, př. 1 (usnesení č. 1525/29/2012/RK).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
* zprávu o činnosti rady kraje;
* Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2012 dle materiálu ZK-05-2012-02, př. 1;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2012-02, př. 1.
Odpovědnost rada kraje
Termín-- 2012- 9- 18
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz