Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-37

ZK-05-2012-37.doc  ZK-05-2012-37pr01.doc  ZK-05-2012-37pr02.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíZK-05-2012-37
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku městu Havlíčkův Brod.
Město Havlíčkův Brod požádalo svým dopisem ze dne 18. 7. 2012 o darování pozemku par. č. 2393/42, odděleného geometrickým plánem č. 6869-229/2012 z pozemku par. č. 2393/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Požadovaný pozemek byl zaměřen v rámci úpravy přechodu pro chodce v ulici Nádražní.
Město Havlíčkův Brod předložilo územní souhlas s úpravou přechodů pro chodce na komunikacích mimo jiné v lokalitě 8 - ulice Nádražní, vydaný Městským úřadem Havlíčkův Brod, stavebním úřadem dne 16. 1. 2012, čj. ST/69/2012/Ha. Předložený geometrický plán č. 6869-229/2012 řeší rozdělení pozemku par. č. 2393/1 za účelem úpravy přechodu pro chodce v uvedené lokalitě.
Usnesením 1376/28/2012/RK rozhodla zveřejnit záměr darování uvedeného pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Záměr byl vyvěšen na přední desce Krajského úřadu kraje Vysočina ve dnech 15. 8. - 17. 9. 2012.
Pozemek par. č. 2393/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod pro k. ú. a obec Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 219.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemek par. č. 2393/42 o výměře 17 m2, oddělený geometrickým plánem č. 6869-229/2012 z pozemku par. č. 2393/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Požadovaný pozemek není zastavěn silnicí a je tedy pro Kraj Vysočina nepotřebný.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem uvedený pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením č. 1376/28/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 2393/42 o výměře 17 m2, oddělený geometrickým plánem č. 6869-229/2012 z pozemku par. č. 2393/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2393/42 o výměře 17 m2, oddělený geometrickým plánem č. 6869-229/2012 z pozemku par. č. 2393/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí s darováním uvedeného pozemku. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2393/42 o výměře 17 m2, oddělený geometrickým plánem č. 6869-229/2012 z pozemku par. č. 2393/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 855 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-37, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz