Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-35

ZK-05-2012-35.doc  ZK-05-2012-35pr01.doc  ZK-05-2012-35pr02.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíZK-05-2012-35
NázevVzájemné darování pozemků - k. ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší vzájemné darování pozemků v k. ú. Libická Lhotka mezi Krajem Vysočina a městysem Libice nad Doubravou v průjezdním úseku silnice III/34421.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny zajistila vyhotovení geometrického plánu na zaměření skutečného průběhu silnice III/34421 v k. ú. Libická Lhotka. Z předloženého geometrického plánu č. 81-1077/2012 vyhotoveného společností GEONOVA s.r.o. Havlíčkův Brod vyplývá, že krajskou silnicí jsou zastaveny nově oddělené pozemky par. č. 380/20 - ost. plocha, silnice o výměře 3 m2, par. č. 380/21 - ost. plocha, silnice o výměře 38 m2 a par. č. 380/24 - ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 v k.ú. Libická Lhotka. Naopak mimo těleso silnice se nacházejí pozemky par. č. 380/22 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2 a par. č. 380/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 156 m2 v k ú. Libická Lhotka.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat pozemky, které se nacházejí mimo těleso silnice do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou a naopak přijmout dar pozemků pod tělesem silnice do vlastnictví Kraje Vysočina. Podmínka pro převod pozemků, tj. zveřejnění záměru darování po zákonem stanovenou dobu na úřední desce krajského úřadu do doby konání zastupitelstva kraje bude splněna. Převod bude realizován v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II, odst. 2., pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou užívány komerčně. V případě kladného rozhodnutí o darování a přijetí daru pozemků bude upraven rozsah majetku svěřeného Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny do hospodaření.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést uvedené pozemky darem do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou a přijmout dar pozemků z vlastnictví městyse Libice nad Doubravou do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatek Zřizovací listiny KSUSV, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaUsnesením 1373/28/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků par. č. 380/22 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2 a par. č. 380/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 156 m2, oddělené GP č. 81-1077/2012 z pozemku par. č. 380/13 v k. ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout: převést darem pozemky par. č. 380/22 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2 a par. č. 380/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 156 m2, oddělené GP č. 81-1077/2012 z pozemku par. č. 380/13 v k ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou a nabýt darem pozemky par. č. 380/20 - ost. plocha, silnice o výměře 3 m2, par. č. 380/21 - ost. plocha, silnice o výměře 38 m2 a par. č. 380/24 - ost. plocha, silnice o výměře 11 m2, oddělené GP č. 81-1077/2012 z pozemků par. č. 380/1 a par. č. 380/11 v k. ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou z vlastnictví městyse Libice nad Doubravou do vlastnictví Kraje Vysočina.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny předložila výše citovaný GP s tím, aby bylo provedeno vzájemné darování pozemků.
ODSH souhlasí s převodem a nabytím výše uvedených pozemků do a z vlastnictví městyse Libice nad Doubravou.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky par. č. 380/22 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2 a par. č. 380/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 156 m2, oddělené GP
č. 81-1077/2012 z pozemku par. č. 380/13 v k ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou;
* nabýt darem pozemky par. č. 380/20 - ost. plocha, silnice o výměře 3 m2, par. č. 380/21 - ost. plocha, silnice o výměře 38 m2 a par. č. 380/24 - ost. plocha, silnice o výměře 11 m2, oddělené GP č. 81-1077/2012 z pozemků par. č. 380/1 a par. č. 380/11 v k. ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou z vlastnictví městyse Libice nad Doubravou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 853 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-35, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz