Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-39

ZK-05-2012-39.doc  ZK-05-2012-39pr01.doc  ZK-05-2012-39pr02.pdf
Číslo materiálu39
Číslo jednacíZK-05-2012-39
NázevDarování pozemků v k. ú. Okrouhlice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování pozemků v k. ú. Okrouhlice z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Okrouhlice
Na OM se obrátila obec Okrouhlice se žádostí o darování pozemků par. č. 353/1 o výměře 734 m2, par. č. 353/2 o výměře 4 m2 a par. č. 351/7 o výměře 6 m2. Na uvedených pozemcích se nachází komunikace a chodník, které jsou vlastnictvím obce. Dále obec žádá o převod části pozemku par. č. 484/2, který původně sloužil jako skládka Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod. Dle sdělení obce je tento pozemek v zimních měsících využíván jako místní komunikace pro snazší výjezd na silnici II/150. OM se dotázal Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, cestmistrovství Havlíčkův Brod zda je možné uvedené pozemky převést do vlastnictví obce. Bylo konstatováno, že je možné převést celý pozemek par. č. 484/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 364 m2, pozemek je pro KSUSV nepotřebný, nevyužívá jej, není oplocený a svádí místní občany k vytváření černé skládky. I s převodem zbývajících pozemků KSUSV vyslovila souhlas.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje požadované pozemky převést do vlastnictví obce Okrouhlice. Jedná se o pozemky zastavěné jednak místní komunikací a chodníky a dále o pozemek, který KSUSV nepotřebuje a příslušné cestmistrovství zbytečně finančně zatěžuje. Podmínka pro převod pozemků tj. zveřejnění záměru darování po zákonem stanovenou dobu na úřední desce krajského úřadu proběhlo ve dnech 19. 6. - 23. 7. 2012. Převod bude v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II, odst. 2. Darované pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou užívány komerčně. V případě kladného rozhodnutí o darování, budou pozemky vyjmuty dodatkem zřizovací listiny z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem požadované pozemky z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Okrouhlice a schválit dodatek Zřizovací listiny KSUSV, kterým bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření.
StanoviskaUsnesením 1015/22/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování těchto pozemků: par. č. 353/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 734 m2, par. č. 353/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 m2, par. č. 351/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 a par. č. 484/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 364 m2 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 353/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 734 m2, par. č. 353/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 m2, par. č. 351/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 a par. č. 484/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 364 m2 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Havlíčkův Brod souhlasí s darováním pozemků par. č. 353/1, par. č. 353/2 a par. č. 351/7 i celého pozemku par. č. 484/2 v k. a obci Okrouhlice z vlastnictví kraje do vlastnictví obce.
ODSH též souhlasí převodem výše uvedených pozemků do vlastnictví obce Okrouhlice.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 353/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 734 m2, par. č. 353/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 m2, par. č. 351/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 a par. č. 484/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 364 m2 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;
schvaluje
dodatek č. 858 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-39, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz