Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-76

ZK-05-2012-76.doc  ZK-05-2012-76pr01.xls
Číslo materiálu76
Číslo jednacíZK-05-2012-76
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení finančních prostředků dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012
Zpracoval V. Krutišová, L. Kolčavová
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlásilo Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012. MŠMT vyhodnotilo žádosti jednotlivých škol a Rozhodnutím č. 9993-11/2012-27 přidělilo Kraji Vysočina dotaci ve výši 1 411 028 Kč s rozpisem na jednotlivé školy. Rada kraje schválila rozpočtové opatření dne 22. 5. 2012 usnesením č. 0947/20/2012/RK a zastupitelstvo kraje vzalo na vědomí přidělení finančních prostředků konkrétním školám dne 26. 6. 2012 usnesením č. 0346/04/2012/ZK. Následně MŠMT navýšilo objem finančních prostředků na asistenty pedagoga v rámci tohoto rozvojového programu a dodatkem k výše uvedenému rozhodnutí byly připsány na účet kraje finanční prostředky ve výši 499 275 Kč. Rozpis navýšení pro jednotlivé školy je uveden v příloze 1 tohoto materiálu.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2012-76, př. 1.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 14. 8. 2012 usnesením č. 1457/28/2012/RK:
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012 v celkové výši 499 275 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-28-2012-88, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu
RK-28-2012-88, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2012-76, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz