Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 25/2013 - 16.07.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2013
03MAS kraje Vysočina o.p.s. - žádost o finanční podporu
04Zpráva o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS
05Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
06Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú Jimramov
07Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú. Jetřichovec
08Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby CEC 5 - výstavba obytné budovy Lidmaň
09Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/03815 Pohled - most ev. č. 03815-2
10Stavební záměr Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce budovy DM
11Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
12Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4026 Brodce - průjezdní úsek
13Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
14Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
15Veřejná zakázka na stavební práce k akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných
16Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - dodatek nájemní smlouvy
17Darování pozemku v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd
18Návrh na zařazení nové akce SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce parkoviště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5, přijetí finančního daru, schválení rozpočtového opatření
19Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
20Předběžný záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - využití areálu na Družstevní ulici
21Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
22Poskytnutí dotace na pořízení platebních terminálů a měniček bankovek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
23Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
24Smlouva o podnájmu a dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
25Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
26Projekt Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
27Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
28Změna Smlouvy o poskytování služeb na údržbu, podporu a rozvoj ERP systému v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina v oblasti zdravotnictví
29Projekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina
30Záměr prodeje nepotřebného movitého majetku
31Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014
32Rezignace a jmenování člena Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
33Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
34Smlouva o spolupráci
35Řízený zánik detašovaných pracovišť - ukončení smluvních vztahů
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
38Pravidla Rady Kraje Vysočina pro výpůjčku nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina pro účely výstavní činnosti
39Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 3. splátkou půjčky určenou na realizaci projektu Porta culturae
40Památník sv. Zdislavy v Křižanově
41Darovací smlouva a rozpočtové opatření na kapitole Kultura pro rok 2013
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
43Potvrzení ředitelky ve funkci
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2013
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Základní škole Ledeč nad Sázavou
46Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Střední průmyslová škola Třebíč
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
49Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
50Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu kraje Vysočina
51Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
52Projekt Effective School Management - příspěvek partnerovi na realizaci projektu
53Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
56Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava
57Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
58Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
59Projektový záměr příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
60Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
61Projektový záměr příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod a příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč,
62Projektový záměr příspěvkové organizace Střední odborná škola Nové Město na Moravě
63Projekt School and Firm Hand in Hand - příspěvek partnerům na realizaci projektu
64Soutěž S Vysočinou do Evropy
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013
66Projekt Od myšlenky k výrobku
67Modernizace vybavení středních škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
68Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období únor - červen 2013
69Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Propagační předměty - zrušení části veřejné zakázky
70Informace o výjezdním zasedání komise
71Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
72Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 1. etapu projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
73Individuální projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - Licenční smlouva
74Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
753. monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
76Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace včetně rozpočtového opatření
77Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - převedení finančních prostředků ze zvláštního účtu projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku do Fondu strategických rezerv
78Vyhlášení dotačního řízení na projekty rodinné politiky
79Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u některých příspěvkových organizací
80Vyhlášení dotačního řízení na podporu vzniku a provozu senior pointů
81Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC).
82Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2013
83Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2013
84Kotlíková dotace
85Projekt Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
86Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit
87Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - propagace zemědělství a venkova
88Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství - akce Společná propagace regionálních potravin Vysočiny a rodinných a seniorských pasů Kraje Vysočina
89Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
90Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2013
91II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba, křižovatka silnic II/406 a II/602 - smlouva o provedení finančního odvodu
92Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
93Veřejná zakázka na služby: PD mosty 01/2013
94Veřejná zakázka na služby: PD mosty 02/2013
95Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby II/602 Olešná - průtah
96Veřejná zakázka na stavební práce: II/339 Habrek - průtah a II/339 Vrbka - průtah
97Veřejná zakázka na stavební práce: II/392 Pucov - průtah
98Veřejná zakázka na služby: II/136,128,409 Černovice, křiž. silnic
99Veřejná zakázka na stavební práce: III/3494 Uhřínov - průtah
100Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045
101Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - příprava výběru dopravců
102Dodatek ke smlouvě o realizaci grantového projektu OP VK
103Žádost o pořízení změny územního plánu města Pelhřimov
104Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz