Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-84

RK-25-2013-84.doc  RK-25-2013-84pr01.pdf  RK-25-2013-84pr02.pdf
Číslo materiálu84
Číslo jednacíRK-25-2013-84
NázevKotlíková dotace
Zpracoval J. Klečanský, R. Habán, J. Joneš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo životního prostředí formou tiskové zprávy (nikoliv přímým oslovením) nabídlo krajům od 1. července možnost vstoupit do další fáze tzv. kotlíkových dotací (oficiální název je Společný program na výměnu kotlů). Podle této informace Ministerstvo životního prostředí má pro nový Společný program na výměnu kotlů připraveno celkem 80 milionů korun a kolik získají jednotlivé kraje, závisí na jejich schopnosti sehnat stejnou částku, jakou přispěje ministerstvo, z vlastních zdrojů. Ministr životního prostředí uvedl, že Na krajích teď je, aby převzaly iniciativu, a pokud mají zájem, aby se samy přihlásily a dojednaly s ministerstvem dohodu o spolupráci. Program je založen na principu, že stejnou částkou přispívá ministerstvo a stejnou částkou kraj, to znamená, že pokud se krajům podaří sehnat více peněz, tak zároveň získají i více peněz od ministerstva .
Zároveň ministerstvo vydalo směrnici o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů - viz příloha RK-25-2013-84, př. 1, ve které jsou popsány zásady a pravidla uvedeného programu.
Z krajů doposud spolupracoval na programu Severomoravský kraj, jehož aktuálně platná výzva je pro informaci v příloze RK-25-2013-84, př. 2.
K věci přijala na svém 2. jednání Komise Rady AKČR pro životní prostředí dne 19. 6. 2013 usnesení č. 5/2/2013 Komise Rady AK ČR pro životní prostředí doporučuje tzv. kotlíkové dotace využít přednostně v krajích se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Návrh řešení Odbor životního prostředí Kraje Vysočina nenavrhuje připojit se ke Společnému programu na výměnu kotlů, důvody jsou například:
1. Kraj Vysočina nepatří mezi kraje, které mají s kvalitou ovzduší výrazné problémy. Též podle tiskové zprávy MŽP http://www.mzp.cz/cz/news_130408_ovzdusi patří Vysočina naopak ke krajům s nejlepší kvalitou ovzduší.
2. Koncepční materiály Kraje Vysočina, zejména Program ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina, nenavrhují jako opatření ke zlepšení kvality ovzduší finanční podporu malých zdrojů spalující pevná paliva a plynná paliva tzv. - kotlíkové dotace.
3. Navíc je všeobecně známé, že v případě spalování tuhých paliv, je větší problém než samotný typ používaného spalovacího zařízení, jaké je spalováno v těchto zařízeních palivo, kdy jsou v těchto topeništích spalována nekvalitní paliva nebo dokonce odpady.
4. Suplování povinností Ministerstva životního prostředí za účelem snížení celkové úrovně znečištění a znečišťování v České republice jednotlivými kraji není systémové. Lokální problémy naopak již dříve řešily obce plynofikací.
5 Znejistění trhu a porušení rovných podmínek, pokles prodeje nových kotlů. Racionálně uvažující potenciální uživatelé odkládají investice do těchto technologií do doby, než budou mít možnost získat dotaci (viz šrotovné ).

Odbor životního prostředí z komplexního pohledu na stav životního prostředí Kraje Vysočina nepovažuje kotlíkové dotace za prioritu (v žádných koncepčních materiálech kraje se taková priorita neuvádí). Pokud by v rozpočtu kraje byly další prostředky použitelné pro životní prostředí nad rámec aktuálně schváleného rozpočtu, doporučuje odbor spíše se zaměřit na aktivní péči o přírodu a krajinu (např. posílit rozpočet na péči o zvláště chráněná území a zvláště chráněné druhy v kraji apod.).

Pokud by kraj měl dostatek prostředků a uvažoval by o připojení ke Společnému programu na výměnu kotlů, bylo by podle názoru odboru životního prostředí vhodné nejprve posoudit efektivitu tohoto řešení v kraji. O efektivitě máme pochybnosti, například při uvolnění částky 20 milionů Kč krajem a stejné částky ministerstvem (společně 40 milionů Kč) a při dotaci 60 tisíc Kč na výměnu kotle bychom vyřešili po jednom kotli ani ne v každé obci, což ke kvalitě ovzduší v kraji výrazně nepomůže. Proto by v případě rozhodnutí zastupitelstva kraje o uvolnění finančních prostředků na Společný program na výměnu kotlů z uvolněných prostředků mohla být nejprve zpracovaná studie, která by stanovila podmínky, za kterých by kotlíková dotace byla v kraji efektivně využitelná. Zároveň by krajský úřad oslovil ministerstvo k jednání o dohodě ke spolupráci v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů.

Jedná se o nové řešení (inovační bez předchozí zkušenosti), se kterým není personálně, organizačně ani rozpočtově zatím počítáno, a v případě schválení záměru, krajský úřad bude tyto aspekty řešit. (Podle zkušeností v Moravskoslezském kraji odhadujeme, že se jedná o práci na plný úvazek pro cca 4 úředníky - právník, ekonom, odborný pracovník v ochraně ovzduší a organizační pracovník, nárazově pak další nápor na podatelnu v době přijímání žádostí, uvedených 4 úvazků je při zohlednění nižší navrhované částky tj. 20 mil. Kč z prostředků Kraje Vysočina.)
Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 není zahrnuta žádná částka na požadovaný účel. V případě potřeby by bylo nutné zdroje uvolnit z rezervy rozpočtu.
StanoviskaOE
Ekonomický odbor k předloženému materiálu uvádí, že v rozpočtu kraje nejsou na výše popsaný program schváleny žádné finanční prostředky.

OddPKŽÚ
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

ORR
Odbor regionálního rozvoje nedoporučuje připojit se do Společného programu na podporu výměny kotlů. Důvodem negativního stanoviska je skutečnost, že v současné době vyhlášená výzva Zelená úsporám II. http://www.nzu2013.cz/ umožňuje příjem žádostí fyzických osob na výměnu zdrojů vytápění (kotlů) majitelů rodinných domů nebo řešení novostaveb.

Grémium ředitele
Grémium ředitele nedoporučuje připojit se do popisované výzvy. Důvodem je nepřipravenost strategie řešení této podpory.

Ředitel úřadu
Stanovisko ředitele úřadu: Připojení Kraje Vysočina do programu tzv. kotlíkových dotací nedoporučuji. Důvodem je skutečnost, že by využití této možnosti pravděpodobně nepřineslo žádný podstatný efekt ve vztahu ke kvalitě životního prostředí (k čistotě ovzduší) v kraji, a zejména skutečnost, že by takovým programem byli velmi silně znevýhodněni ti vlastníci nemovitostí, kteří přešli na ekologičtější způsob vytápění svých objektů již dříve, a to z vlastní vůle a investicí provedenou výhradně na vlastní náklady.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o tzv. kotlíkových dotací;
rozhoduje
Varianta 1:
nepřipojit se do Společného programu na podporu výměny kotlů;
Varianta 2:
připojit se do Společného programu na podporu výměny kotlů;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o uvolnění částky 20 milionů Kč na Společný program na výměnu kotlů a 1 milion na zpracování podkladů;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina připravit veškeré nezbytné podklady pro vyhlášení a zabezpečení Společného programu na výměnu kotlů.
Odpovědnost OŽP, OE, OddPKŽÚ
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz