Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-76

RK-25-2013-76.doc  RK-25-2013-76pr01.xls  RK-25-2013-76pr02.doc  RK-25-2013-76pr03.pdf
Číslo materiálu76
Číslo jednacíRK-25-2013-76
NázevNávrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace včetně rozpočtového opatření
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 26. 04. 2013 usnesením číslo 0810/15/2013/RK schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2013 za odvětví sociální péče, dle materiálu RK-15-2013-63, př. 1. Jejich součástí byla též tvorba a použití prostředků investičního fondu, včetně přehledu jednotlivých akcí. V průběhu roku jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití investičního fondu některých organizací.
Příspěvkové organizace v důsledku nových skutečností přehodnocují své původní investiční záměry, čímž dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu nebo se mění jeho celkový objem použití.
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, požádal o změnu čerpání investičního fondu z důvodu nákupu 9-ti místného automobilu, který bude sloužit k zajištění volnočasových aktivit a účasti uživatelů na vzdělávacích seminářích (U3V) a akcích pořádaných Krajským úřadem Kraje Vysočina. Protože organizace není schopna nákup automobilu zajistit plně ze svého investičního fondu, požádala o poskytnutí investiční dotace. Na kapitole Sociální věci je v roce 2013 počítáno s nákupem automobilů pro dvě příspěvkové organizace. Jedná se o pokračování obnovy vozového parku příspěvkových organizací z minulých let v návaznosti na postupné stárnutí vybavení v organizacích.
Upravené čerpání investičního fondu musí být schválené radou kraje. Schválené a upravené čerpání investičního fondu je uvedeno v příloze 1 materiálu RK-25-2013-76. Žádost příspěvkové organizace o schválení změny čerpání investičního fondu je součástí přílohy 2 materiálu RK-25-2013-76.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas se změnou použití investičního fondu a současně schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci, kterým bude z investiční rezervy (rozpočtová položka 6901) uvolněna částka 500 tis. Kč ve prospěch Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace. Udělením souhlasu má příspěvková organizace vytvořenou možnost realizace svých investičních záměrů v souladu se schváleným rozpočtem kraje na rok 2013. Změna investičního fondu je předmětem materiálu RK-25-2013-76, př. 1.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční dotace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav investiční rezervy na kapitole Sociální věci, § 4357 činí 3 000 tis. Kč.
Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00716
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 - Domovy pro seniory, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o stejnou částku 500 000 Kč;
* změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč k nákupu 9-ti místného automobilu;
* změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-25-2013-76, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz