Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-69

RK-25-2013-69.doc  RK-25-2013-69pr01.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-25-2013-69
NázevZadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Propagační předměty - zrušení části veřejné zakázky
Zpracoval K. Nedvědová, V. Říhová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuObsahem materiálu je zrušení části č. 3 nadlimitní veřejné zakázky na služby Propagační předměty .
Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 5. 2. 2013 usnesením č. 0263/05/2013/RK rozhodla o způsobu zadání veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí.
Lhůta pro podání nabídek do nadlimitní veřejné zakázky byla zadavatelem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), stanovena do 24. 4. 2013 do 9:00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 24. 4. 2013, následně komise pro posouzení kvalifikace na jednáních ve dnech 2. 5. 2013 a 27. 5. 2013 posuzovala kvalifikaci uchazečů. Z jednání komise pro posuzování nabídek byly sepsány protokoly dle materiálu RK-25-2013-69, př. 1. Vzhledem ke skutečnosti, že pro část č. 3 veřejné zakázky byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé, doporučila hodnotící komise zadavateli v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona rozhodnout o zrušení zadávacího řízení na část č. 3 veřejné zakázky.
Na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že nastala zákonná povinnost zadavatele zrušit řízení z důvodů taxativně vymezených v zákoně.
Návrh řešení V souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. b) zákona je navrženo zrušit zadávací řízení v části č. 3 veřejné zakázky na služby Propagační předměty .
Dle čl. 7 odst. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13 rozhoduje o zrušení zadávacího řízení rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení v části č. 3 nadlimitní veřejné zakázky na služby Propagační předměty (ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. číslem zakázky: VZ 239509) v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost OSH
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz