Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-95

RK-25-2013-95.doc  RK-25-2013-95pr01.doc  RK-25-2013-95pr02.doc  RK-25-2013-95pr03.doc
Číslo materiálu95
Číslo jednacíRK-25-2013-95
NázevZahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby II/602 Olešná - průtah
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro stavební práce na komunikaci v majetku zadavatele. Zakázka bude zadána formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na služby II/602 Olešná - průtah jsou obsaženy v materiálu
RK-25-2013-95, př. 1. Financování plnění veřejné zakázky je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 příloha D2.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na služby II/602 Olešná - průtah , dle materiálu RK-25-2013-95, př. 1,
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-25-2013-95, př. 2,
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky ve složení dle doplněného materiálu RK-25-2013-95, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva Kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* stanovit, že kvalifikaci u veřejné zakázky II/602 Olešná - průtah posoudí hodnotící komise;
* uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a uveřejnění veřejné zakázky - do 19. 7. 2013
* konec lhůty pro podávání nabídek a termín otevírání obálek - 7. 8. 2013
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby II/602 Olešná - průtah formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby dle materiálu
RK-25-2013-95, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na služby pro akci II/602 Olešná - průtah dle materiálu RK-25-2013-95, př. 2;
* hodnotící komisi veřejné zakázky na služby pro akci II/602 Olešná - průtah dle doplněného materiálu RK-25-2013-95, př. 3;
stanoví,
že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky II/602 Olešná - průtah posoudí hodnotící komise;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Olešná - průtah dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-25-2013-95, př. 1, a v navržených termínech.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz