Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-36

RK-25-2013-36.doc  RK-25-2013-36pr01.xls
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-25-2013-36
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
Zpracoval I. Šmídová
Předkládá I. Šmídová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje, kapitoly Krajský úřad o částku z poskytnutých plnění pojistných událostí, týkajících se úhrady nákladů soudních řízení vyplacených k 30. 6. 2013 ve výši 272 872 Kč.
Každoročně je rozpočtována částka na úhradu nákladů soudních řízení ve výši 200 tis. Kč. Poskytnuté pojistné plnění je příjmem kraje. Rozpočtovaná částka byla již vyčerpána a rozpočtová položka musela být vyrovnána vnitřním opatřením z volných prostředků kapitoly. Materiál RK-25-2013-36, př. 1 obsahuje přehled soudních nákladů uhrazených v prvním pololetí letošního roku a přehled vyplacených pojistných plnění za stejné období. Oddělení hospodářské správy žádá o zapracování částky z poskytnutých pojistných plnění ve výši 272 900 Kč do rozpočtu kapitoly Krajský úřad. Částku použije na úhradu nákladů soudních řízení ve druhém pololetí.
Návrh řešení Oddělení hospodářské správy navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 Činnost regionální správy, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy, položka 5169 Nákup ostatních služeb o částku 44 000 Kč a položku 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady o částku 228 900 Kč) rozpočtu kraje o částku 272 900 Kč na úhradu nákladů soudních řízení ve druhém pololetí roku 2013.
StanoviskaŘeditel Krajského úřadu Kraje Vysočina s navrhovaným řešením souhlasí a doporučuje přijetí navrženého rozpočtového opatření.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 Činnost regionální správy, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o částku 272 900 Kč na úhradu nákladů soudních řízení ve druhém pololetí roku 2013.
Odpovědnost odbor ekonomický, oddělení hospodářské správy
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz