Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-37

RK-25-2013-37.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-25-2013-37
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci.
Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č.j. MK-S 4160/2013 ORNK/TLK-B byla Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 v rámci programu Kulturní aktivity na projekt Vydání publikace Lidové písně z Podhorácka II. - Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko ve výši 170 tis. Kč.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci v rámci programu Kulturní aktivity , ve výši 170 tis. Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku
170 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu Vydání publikace Lidové písně z Podhorácka II. - Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko ;
* současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 170 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, ve výši 170 000 Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o částku 170 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na rok 2013 jeho zvýšením o částku 170 000 Kč určenou na realizaci projektu Vydání publikace: Lidové písně z Podhorácka II. - Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko .
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz