Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-14

RK-25-2013-14.doc  RK-25-2013-14pr01.xls
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-25-2013-14
NázevSmlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Zpracoval P. Effenberková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší možnost realizovat cizími investory stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Na Kraj Vysočina se obrátili investoři se žádostí o souhlas se stavbou na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. S ohledem na ustanovení § 110 zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, musí stavebník prokázat vlastnické právo k pozemku, určenému k zastavění nebo právo založené smlouvou provést stavbu. Dle současné praxe je touto smlouvou Smlouva zakládající právo provést stavbu, ve které vlastník pozemku vysloví souhlas s dotčením pozemku v jeho vlastnictví zamýšlenou stavbou.
Přehled žádostí, investorů a pozemků je uveden v materiálu RK-25-2013-14, př. 1.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje radě kraje, po konzultaci s příslušnými správci majetku, vyslovit souhlas s požadovanými stavbami.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbami na pozemcích dle materiálu
RK-25-2013-14, př. 1 a rozhodnout uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle uvedeného materiálu a zveřejnit záměry darování částí pozemků zastavěné chodníky par. č. 2658 v k. ú. Kojčice, par. č. 1085/2, 1085/3, 1085/12, 1085/13 a 1085/23 v k. ú. Světlá nad Sázavou. Smlouvy nejsou předkládány jako příloha tohoto materiálu, neboť se jedná o standardní smlouvy.
StanoviskaKe stavbám byla vydána stanoviska majetkových správců obsahující závazné podmínky pro provedení stavby.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-25-2013-14, př. 1;
rozhoduje
* uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-25-2013-14, př. 1;
* zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 2658 v k. ú. Kojčice do vlastnictví obce Kojčice
* zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1085/2, 1085/3, 1085/12, 1085/13 a 1085/23 v k. ú. Světlá nad Sázavou do vlastnictví města Světlá nad Sázavou
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 16. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz