Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-67

RK-25-2013-67.doc  RK-25-2013-67pr01.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-25-2013-67
NázevModernizace vybavení středních škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší pokračování systémové modernizace vybavení středních škol.
Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen ÚRR ) připravuje vyhlášení výzvy pro oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu se zaměřením na pořízení vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání a s tím související stavební úpravy.
OŠMS na základě předběžných jednání s ÚRR v minulém a letošním roce navrhuje soustředit prostředky do dvou okruhů:
a) Pokračovat v modernizaci strojového a přístrojového vybavení v centrech odborného vzdělávání pro strojírenské, elektrotechnické a stavební obory (centra technického vzdělávání v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáře nad Sázavou a centra stavebního vzdělávání v Jihlavě a Třebíči). Toto téma navazuje na úspěšné krajské programy CNC výuková pracoviště , Učebny mechatroniky a Moderní měření a na projekt Od myšlenky k výrobku . V rámci projektu bude pořízeno dražší zařízení, které doplní drobnější vybavení pořízené jednotlivými školami v rámci krajského projektu OPVK Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost (zamezení duplicity).
b) Posílit zázemí pro badatelskou činnost mladých lidí v přírodních vědách vytvořením výzkumných učeben (= pořízení specializovaného vybavení + potřebné stavební úpravy) v okresních gymnáziích. Většina gymnázií se zapojila do krajského projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost a pro vlastní výuku i pro realizaci motivačních aktivit pro žáky ZŠ si v jeho rámci pořídí rovněž potřebné vybavení. Při předběžných diskusích se ukázalo, že část vybavení přesahuje možnosti tohoto projektu. Je tedy navrženo pořídit je systémově z prostředků ROP. Finanční prostředky jsou omezené, proto je navrženo pořídit je do 5 největších organizací. Vybavení bude pořízeno tak, aby nedošlo k duplicitě s projektem Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost .
Pětice gymnázií patří mezi nejvíce naplněné školy, z tohoto důvodu je v rámci projektu navrženo rovněž řešit prostory pro výzkumná pracoviště v předpokládaném rozsahu: 1 místnost, 8 výzkumných pracovišť (8 stolů pro instalaci a práci s přístroji, 16 židlí, elektrické zásuvky), běžné žákovské lavice a židle (16 míst), v místnosti dále rozvod elektřiny a slaboproud, dřez s vodou, přístupný internet a projekční technika.
V případě Gymnázia Třebíč je prostorová situace zvlášť složitá. Je tedy navrženo realizovat třípodlažní přístavbu učeben, která by rovněž zahrnovala výše popsanou výzkumnou učebnu a kromě toho další učebny nesouvisející s přírodními vědami (jazykové učebny a kabinety). Z nákladů na přístavbu bude uznatelná pouze část odpovídající výzkumné učebně. Stavební záměr na přístavbu bude radě kraje předložen v samostatném materiálu.
Stejně jako v předchozích projektech se opět soustřeďujeme na stroje a přístroje, které přesahují běžné možnosti škol a které tvoří základ pro získání znalostí a dovedností pro pozdější zapracování na konkrétních strojích, případně i pro výkon části praxe žáků ve firmách či pro odbornou činnost. ÚRR navrhuje, aby byl v kraji realizován jeden komplexní projekt, jehož nositelem bude kraj. Výchozí rámec projektu je popsán v materiálu
RK-25-2013-67, př. 1.
Projektové zaměření je v souladu s opatřením 2.1.2 Programu rozvoje Kraje Vysočina a v souladu s úkolem A8 Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Kraje Vysočina (Opatření A 8.1 Rozvíjet ve školách aktivity zaměřené na rozvoj technického a přírodovědného myšlení a tvořivosti žáků a Opatření A 8.2 Modernizovat vybavení technicky zaměřených středních škol).
Výzva zatím nebyla vyhlášena (předpoklad konec září), nicméně dle předběžných informací bude účelné předložit projektovou žádost co nejdříve po zveřejnění výzvy (začátkem října). K tomu je potřebné připravit dokumentaci a zejména pak dokumentaci ke stavebním úpravám (k datu předložení projektové žádosti bude poskytovatelem dotace požadována žádost o stavební povolení v případě vestaveb, v případě přístaveb a nástaveb ukončené územní rozhodnutí). Hrubý odhad nákladů na stavební úpravy pro všechna gymnázia činí 30 - 40 mil. Kč. V rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek nejsou alokovány prostředky na přípravu podkladů pro stavební řízení (odhad pro 4 výzkumné učebny v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad Sázavou činí do 1 000 000 Kč, odhad pro přístavbu učeben v Třebíči činí 400 000 Kč).
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje k předběžnému projednání rámec připravovaného projektu a návrh na finanční zajištění pro přípravu stavebního řízení. Za tímto účelem je navrženo schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 Investice ve školství o částku 1 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 400 000 Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 10. 7. 2013 činí 32 279 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o možnosti využít prostředky ROP k modernizaci vybavení středních škol dle materiálu RK-25-2013-67, př. 1;
ukládá
* OŠMS zpracovat projektovou fiši dle materiálu RK-25-2013-67 a předložit ji k projednání radě kraje;
* OM připravit podklady pro stavební část projektu;
rozhoduje
* zařadit nové akce Gymnázium Jihlava - výzkumná pracoviště Gymnázium Havlíčkův Brod - výzkumná pracoviště , Gymnázium Pelhřimov - výzkumná pracoviště , Gymnázium Žďár nad Sázavou - výzkumná pracoviště do rozpočtu kraje, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 - Investice ve školství;
* zařadit novou akci Gymnázium Třebíč - přístavba učeben do rozpočtu kraje, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 - Investice ve školství;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 - Investice ve školství o částku 1 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 400 000 Kč.
Odpovědnost OŠMS, OM, OE
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz