Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-83

RK-25-2013-83.doc  RK-25-2013-83pr01.xls
Číslo materiálu83
Číslo jednacíRK-25-2013-83
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2013
Zpracoval M. Kratochvílová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuPodle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen zákon o náhradě škod), se poskytuje ze státního rozpočtu náhrada škody, která byla způsobena vybranými zvláště chráněnými živočichy.
Krajský úřad posoudí z předložených podkladů, zda byly splněny podmínky zákona pro vyplacení náhrady škody a zda škodu způsobil vybraný zvláště chráněný živočich. Nejsou-li pochybnosti o vzniku škody a o výši požadované náhrady, bezodkladně zašle své stanovisko se žádostí Ministerstvu financí, které poskytne neinvestiční dotaci. Krajský úřad je povinen oprávněnou náhradu škody zaplatit poškozenému nejpozději do čtyř měsíců ode dne, kdy obdržel od poškozeného žádost, a to i se zohledněním doby potřebné na provedení finančních operací, nezbytných pro poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu.
Vzhledem k přísné účelovosti těchto dotací, kdy částka i poškozený jsou jednoznačně určeny, a především vzhledem k nutnosti dodržet zákonnou lhůtu pro provedení finančních operací, udělila rada kraje svým usnesením č. 0025/01/2006/RK souhlas s průběžným vyplácením poukázaných dotací poškozeným. Zároveň uložila povinnost odboru životního prostředí a ekonomickému odboru předložit vždy po ukončení prvního a druhého pololetí rozpočtového roku materiál o objemu přijatých a poskytnutých účelových prostředků k následnému schválení rozpočtového opatření.
V průběhu I. pololetí 2013 byla na účet Kraje Vysočina poukázána státní účelová neinvestiční dotace v celkovém objemu 1 449 667 Kč, která byla neprodleně převáděna 27 uvedeným poškozeným subjektům v částce 1 449 667 Kč dle materiálu RK-25-2013-83, př. 1.
Z celkové výše uvedené částky byly vyplaceny škody způsobené vydrou říční 21 žadatelům ve výši 596 487 Kč, škody způsobené kormoránem velkým 6 žadatelům ve výši 853 180 Kč. Náhrada škody byla poskytnuta všem žadatelům.
Bližší informace k počtu vyplácených náhrad škod způsobených na rybách vydrou říční a kormoránem velkým od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2013 jsou k dispozici na internetu kraje.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a Odbor ekonomický navrhují radě kraje schválit povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF na náhrady škod způsobených na rybách vydrou říční a kormoránem velkým za ukončené I. pololetí roku 2013 v celkové částce 1 449 667 Kč a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-25-2013-83, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva financí na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2013 (ÚZ 98278) v celkové částce 1 449 667 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 1 449 667 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2013 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-25-2013-83, př. 1.
Odpovědnost Odbor životního prostředí a Odbor ekonomický
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz