Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-45

RK-25-2013-45.doc  RK-25-2013-45pr01.doc  RK-25-2013-45pr02.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-25-2013-45
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Základní škole Ledeč nad Sázavou
Zpracoval V. Dvořáková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou (dále jen škola) o navýšení příspěvku na provoz o 100 000 Kč. Škola se během prázdninových měsíců bude stěhovat do nových prostor, které Kraj Vysočina pro školu připravil v budově základní školy, zřízené městem Ledeč nad Sázavou. Usnesením č. 1037/21/2013//RK bylo škole odsouhlaseno navýšení provozních prostředků o 215 000 Kč na zvýšené náklady na stěhování a nákup nábytku (z toho 46 000 Kč kryto odvodem z investičního fondu školy). V současné době probíhají přípravy na stěhování a bylo zjištěno, že nelze použít ani zbývající části nábytku, se kterými se v první fázi počítalo. Jedná se o skříňky na dokumenty a pomůcky ve třídách, pracovní stoly pro učitele a dovybavení šatny. Zároveň je nutné pořídit nové školní tabule na pylonech, protože současné tabule nelze bez poškození demontovat.
Ředitel školy proto žádá o jednorázové navýšení příspěvku na provoz ve výši 100 000 Kč na nákup nábytku.
Jedná se o malou organizaci, jejíž rozpočet na provozní výdaje činí 352 000 Kč. Žádost ředitele školy je obsahem přílohy 1 tohoto materiálu.

Stav fondů školy v roce 2013 schválených usnesením 1037/21/2013/RK je následující:
- stav IF k 1. 1. 2013 je 46 000 Kč. Předpokládaná tvorba 6 000 Kč. Použití IF včetně stanoveného odvodu 51 000 Kč. Zůstatek 31. 12. 2013 bude 1 000 Kč.
- stav RF k 1. 1. 2013 je 2 000 Kč. Předpokládaná tvorba 0 Kč. Použití RF 0 Kč. Zůstatek k 31. 12. 2013 bude 2 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 100 000 Kč Základní škole Ledeč nad Sázavou, IČO 70838241 za účelem nákupu nábytku.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
Prostředky budou poskytnuty na základě věcného plnění.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 9. 7. 2013 činí 32 279 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00714
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 100 000 Kč Základní škole Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378; IČO 70838241, na vybavení nových prostor nábytkem, dle materiálu RK-25-2013-45.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378;
Termín září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz