Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-71

RK-25-2013-71.doc  RK-25-2013-71pr01.doc  RK-25-2013-71pr02.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-25-2013-71
NázevDohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
Zpracoval M. Richtová Tomšů
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKancelář Kraje Vysočina v Bruselu sídlí od 1. 4. 2011 na adrese Rue du Commerce 20/22, 1000 Brusel, v bezprostřední blízkosti Evropského parlamentu, Výboru regionů i Zastoupení ČR při EU. Kancelář se nachází na stejné adrese jako Zastoupení Dolního Rakouska v Bruselu. Kraj Vysočina si kancelář pronajímá od Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (dále jen RZB ).
Vzhledem k ukončení platnosti Dohody o podnájmu nebytových prostor mezi RZB a Krajem Vysočina k 31. 8. 2013 byl vypracován návrh nové Dohody o podnájmu nebytových prostor mezi RZB a Krajem Vysočina (dále jen Dohoda ). Nová Dohoda se uzavírá na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Měsíční poplatek za užívání kanceláře o výměře cca 15,20 m2 a společných prostor (kuchyňka, WC a ostatní všeobecné oblasti pronajaté RZB) je stanoven paušální částkou 1100 EURO. V poplatku jsou zahrnuty dodávky vody, elektrické energie, dále úklid, provozní náklady, pojištění, alarm.
Návrh řešení Vzhledem k ukončení platnosti Dohody o podnájmu nebytových prostor mezi RZB a Krajem Vysočina navrhuje odbor sekretariátu hejtmana radě kraje uzavřít novou Dohodu dle materiálu RK-25-2013-71, př. 1. Překlad Dohody do českého jazyka je součástí materiálu RK-25-2013-71, př. 2.
Dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodování o uzavírání nájemních vztahů v kompetenci rady kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, na kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 jsou na úhradu výdajů souvisejících s činností kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu uvažovány finanční prostředky ve výši 1 000 000 Kč. Finanční krytí výdajů na činnost kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu je třeba zapracovat do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014, do kapitoly Zastupitelstvo kraje.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o podnájmu nebytových prostor dle materiálu RK-25-2013-71, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz