Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-41

RK-25-2013-41.doc  RK-25-2013-41pr01.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-25-2013-41
NázevDarovací smlouva a rozpočtové opatření na kapitole Kultura pro rok 2013
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuSpolečnost Aon Central and Eastern Europe a.s. nabídla Kraji Vysočina finanční dar ve výši 100 tis. Kč na financování a podporu rozvoje kultury v Kraji Vysočina. Návrh darovací smlouvy je obsažen v materiálu RK-25-2013-41, př. 1.
Na základě projednání s RNDr. Marií Kružíkovou, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, by tento finanční dar mohl být využit v souvislosti s přípravou nových expozic Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-25-2013-41, př. 1 a poskytnout získané finanční prostředky Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci na přípravu nových expozic.
Rozhodnutí o uzavření smlouvy je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický k rozpočtovému opatření nemá připomínky.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00667-01.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-25-2013-41, př. 1;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 2321 - Přijaté neinvestiční dary) o částku 100 000 Kč a výdajů -kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč v souladu s darovací smlouvou se společností Aon Central and Eastern Europe a.s. s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2013 zvýšením o částku 100 000 Kč s určením na pokrytí nákladů na přípravu nových expozic v Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz