Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-81

RK-25-2013-81.doc  RK-25-2013-81pr01.doc  RK-25-2013-81pr02.doc  RK-25-2013-81pr03.doc
Číslo materiálu81
Číslo jednacíRK-25-2013-81
NázevZpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC).
Zpracoval J. Klečanský
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuUsnesením rady kraje 1029/23/2007/RK ze dne 24. 7. 2007 bylo odboru životního prostředí uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako dotčeného územního samosprávného celku podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o EIA ).
Současně bylo odboru životního prostředí uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako účastníka řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o IPPC ).
V obou případech bylo odboru životního prostředí uloženo podávat o činnosti zprávy radě kraje. Text usnesení je v příloze č. 3 materiálu RK-25-2013-81.
Návrh řešení Posuzování vlivů na životní prostředí (dle zákona o EIA)
Podle zákona o EIA zajišťoval odbor životního prostředí v období leden - červen 2013 úkoly kraje v samostatné působnosti u procesů posuzování záměrů vedených Ministerstvem životního prostředí. Jednalo se o tři záměry, které jsou včetně jejich současné fáze posuzování uvedeny v příloze č. 1 materiálu RK-25-2013-81. O procesu posuzování těchto záměrů byl odborem osobně informován resortní radní a elektronicky vedoucí ostatních odborů.
Jako příslušným úřadem byly odborem životního prostředí ve sledovaném období zajišťovány činnosti dle zákona o EIA u 59 záměrů (z toho bylo 16 záměrů podlimitních). Z předložených záměrů se nejčetněji vyskytovaly výstavby a rekonstrukce komunikací a parkovišť, přístavby výrobních hal a skladů, modernizace a dostavby areálů pro chov hospodářských zvířat, výstavby vodních nádrží a bioplynové stanice. Proces posuzování byl odborem zajišťován jak v přenesené působnosti, tak na základě výše zmíněného usnesení i v samostatné působnosti. Detailní přehled posuzovaných záměrů je uvedený v informačním systému na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr. V informačním systému jsou k dispozici i podstatné části podkladů a všechny procesní písemnosti. Dle charakteru posuzovaného záměru jsou odborem životního prostředí v rámci samostatné působnosti kontaktovány příslušné odbory s žádostí o vyjádření k záměru. Za hodnocené období nebyl předložen odborem životního prostředí radě kraje žádný záměr jako regionálně významný nebo rozporný.

Posuzování plánů a koncepcí (SEA)
V uvedeném období dle zákona č. 100/2001 Sb. byly též posuzovány územní plány a koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí.
Jednalo se o 71 návrhů zadání územních plánů a zpráv o uplatňování územních plánů, které jsou uvedeny v celostátním informačním systému SEA na internetové stránce http://eia.cenia.cz/sea/up/prehled.php (pod kódy: VYS678 - VYS744), dále sedm národních koncepcí (pod kódy: MZP133K, MZP141K, MZP143K, MZP148K; MZP149K; MZP150K, MZP151K) a dvě koncepce místní (pod kódy: VYS015K; VYS016K), které jsou uvedeny v informačním systému na internetové stránce http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php. Za hodnocené období nebyly odborem životního prostředí vyhodnoceny žádné posuzované územní plány a koncepce jako regionálně významné nebo rozporné.

Integrovaná prevence (IPPC)
Podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (IPPC), bylo v období leden - červen 2013 odborem životního prostředí vedeno celkem 23 správních řízení, kde byl Kraj Vysočina dotčeným územně samosprávným celkem. Z toho se jednalo o 1 řízení k vydání nového integrovaného povolení (IP) a 22 změn bylo nepodstatných, žádná změna nebyla podstatná. Nepodstatnou změnou se řeší zejména aktuální změny v provozu zařízení, podstatnou změnou navyšování kapacit (přehled je v příloze č. 2 materiálu RK-25-2013-81).
Detailní přehled posuzovaných zařízení je uvedený v informačním systému na internetu na adrese http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf. V informačním systému jsou k dispozici i podstatné části podkladů a zákonem stanovené procesní písemnosti včetně rozhodnutí.
O podstatných záměrech jsou v rámci samostatné působnosti vždy předem elektronicky informováni kontaktní pracovníci dotčených odborů (zejména lesního a vodního hospodářství a zemědělství, regionálního rozvoje a majetkového) na zhodnocení, zda uvedený záměr není v rozporu s programy rozvoje kraje. Žádný záměr se neukázal natolik regionálně závažný či problematický, aby jej bylo zapotřebí předkládat radě kraje k rozhodnutí o dalším postupu v samostatné působnosti.

Odbor životního prostředí navrhuje, aby rada vzala tuto zprávu na vědomí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz