Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-19

RK-25-2013-19.doc  RK-25-2013-19pr01.doc  RK-25-2013-19pr02.doc  RK-25-2013-19pr03.doc  RK-25-2013-19pr04.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-25-2013-19
NázevVeřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie .
Uvedená akce spočívá v celkové rekonstrukci stávající třípodlažní budovy transfuzní stanice, která bude rozšířena o přístavbu s novým schodištěm a výtahem. Stávající budova transfuzní stanice vykazuje dlouhodobě nedostatečné prostorové kapacity pro umístěné stávající provozy a vlivem stárnutí přestal objekt vyhovovat potřebám oddělení hematologie a transfuziologie a požadavkům Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Realizací veřejné zakázky bude zajištěna činnost transfuzní stanice a provoz hematologie v prostorách odpovídajících dnešním standardům a požadavkům SÚKL. Po dokončení zakázky bude Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace schopna zajišťovat celou řadu služeb pro ostatní nemocnice Kraje Vysočina, které jsou dnes realizovány mimo hranice kraje.
Akce byla zařazena do rozpočtu kraje na rok 2013 schváleného usnesením zastupitelstva kraje 0547/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012.
Na akci bylo dne 24. 6. 2013 vydáno stavební povolení. Dokončení akce se předpokládá do 31. 5. 2015.
Na realizaci akce byla projekční kanceláří PROJEKT centrum HB s.r.o., Jahodova 2240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 259 56 141 vypracována projektová dokumentace pro provedení stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází z rozpočtových nákladů na stavbu stanovených zpracovatelem projektové dokumentace akce a činí částku cca 49 600 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen Zákon), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.
V souladu s § 86 Zákona bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 14. 5. 2013 předběžné oznámení veřejné zakázky Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie , které bylo zveřejněno dne 15. 5. 2013 pod ev. číslem VZ 353814. Podmínka Zákona pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení byla tímto splněna.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje:
* schválit odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-25-2013-19, př. 1
* rozhodnout o způsobu zadávání veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-25-2013-19, př. 2
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-25-2013-19, př. 3
* jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2013-19, př. 4

K zadávání veřejné zakázky OM navrhuje tyto termíny a kritéria:
* odeslání oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek - do 17. 7. 2013
* konec lhůty pro podávání nabídek - 13. 8. 2013 ve 13.00 hod.
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
StanoviskaStanovisko OZ: Odbor zdravotnictví nemá námitky k odůvodnění veřejné zakázky a zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se zadávací dokumentací.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-25-2013-19, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-25-2013-19, př. 2;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-25-2013-19, př. 3;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2013-19, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 3. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz