Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-86

RK-25-2013-86.doc  RK-25-2013-86pr01.doc  RK-25-2013-86pr02.doc  RK-25-2013-86pr03.doc  RK-25-2013-86pr04.doc  RK-25-2013-86pr05.doc  RK-25-2013-86pr06.xls  RK-25-2013-86pr07.doc  RK-25-2013-86pr08.doc  RK-25-2013-86pr09.doc  RK-25-2013-86pr10.doc  RK-25-2013-86pr11.doc  RK-25-2013-86pr12.doc
Číslo materiálu86
Číslo jednacíRK-25-2013-86
NázevZadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit
Zpracoval M. Ferklová
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na realizaci prací v rámci projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit . Předmět plnění zakázky je dle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a doplňků (níže jen zákon ) rozdělen na dvě části, přičemž dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu část nebo na obě dvě části veřejné zakázky.
Operační program Životní prostředí (dále jen OP ŽP ) obsahuje prioritní osu 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6. 1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000.
Cílem zakázky je příprava podkladů pro zajištění ochrany dvanácti evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina, jež zahrnuje inventarizaci území - podklady pro plán péče, zpracování plánu péče, identifikaci vlastníků, geodetické zaměření lokalit, označení území a označení hranic zvláště chráněných území.
Dne 31. května 2011 rada kraje na svém zasedání usnesením č. 0884/19/2011/RK schválila projektový záměr Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality novely evropského seznamu , pro který byl, v další fázi tj. ve fázi předložení žádosti o poskytnutí podpory z OP ŽP, nalezen vhodnější název tj. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit .
Dne 13. června 2011 rada kraje na svém zasedání usnesením č. 1047/21/2011/RK rozhodla předložit žádost o poskytnutí podpory z OP ŽP, kterou v červenci 2011 odbor životního prostředí do OP ŽP předložil. Žádost byla dne 19. září 2011 akceptována a dne 16. 6. 2012 byla akce schválena řídícím orgánem k poskytnutí 100% dotace uznatelných nákladů.
Dne 6. března 2012 rada kraje na svém zasedání usnesením č. 0440/10/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit ve výši max. 6 006 000 Kč (včetně DPH) s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z OP ŽP. Realizace vlastních prací na jednotlivých lokalitách se předpokládá postupně od července 2012 až do konce září roku 2015.

Dle projektové dokumentace zpracované odborem životního prostředí je předpokládaná hodnota částí veřejné zakázky bez DPH pro:
Část 1 - Průzkumy přírodních prvků, identifikace vlastníků a plán péče 1.184.500 Kč
Část 2 - Geodetické práce 2.829.805 Kč
Část 3 - Označení hranic 990.209 Kč
Výsledkem zadávacího řízení administrovaného v režimu nadlimitní veřejné zakázky ze dne 26. 4. 2012 bylo uzavření smlouvy s dodavatelem prací pro část 3 - Označení hranic a to společností HRDLIČKA spol. s.r.o., Tetín 45, 266 01 Beroun ze dne 1. 10. 2012. Ostatní části zůstaly dosud nevysoutěženy.

Dne 11. 4. 2013 zažádal Odbor životní prostředí Státní fond životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR ) o prodloužení platnosti Registračního listu (tj. o prodloužení lhůty pro předložení dokladů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace), čemuž bylo ze strany SFŽP ČR vyhověno a tato lhůta byla prodloužena do 31. 12. 2013.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že dle nově zpracovaného harmonogramu prací je třeba na jednotlivých lokalitách zahájit práce spočívající v získání podkladů pro zpracování plánů péče v co možná nejkratším termínu, navrhuje Odbor životního prostředí Radě Kraje Vysočina vyhlásit podlimitní veřejnou zakázku na Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit dělenou na dvě části:
Část 1 Průzkumy přírodních prvků, identifikace vlastníků a plán péče 1.184.500 Kč bez DPH
Část 2 Geodetické práce 2.829.805 Kč bez DPH

Předkladatel předkládá podklady pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentace k výběrovému řízení je následující:
* výzva k podání nabídky k veřejné zakázce Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit je obsahem materiálu RK-25-2013-86, př. 1, zadávací dokumentace k veřejné zakázce Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit je obsahem materiálu RK-25-2013-86, př. 2, přílohy zadávací dokumentace a návrhy smluv jsou obsahem materiálu RK-25-2013-86, př. 3, RK-25-2013-86, př. 4, RK-25-2013-86, př. 5, RK-25-2013-86, př. 6, RK-25-2013-86, př. 7, RK-25-2013-86, př. 8, RK-25-2013-86, př. 9 a RK-25-2013-86, př. 10, seznam oslovených zájemců je obsahem materiálu RK-25-2013-86, př. 11 a návrh na jmenování hodnotící komise je obsahem materiálu RK-25-2013-86, př. 12.

Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit v souladu s výzvou a se zadávací dokumentací dle materiálu RK-25-2013-86, př. 1 a RK-25-2013-86, př. 2 - 10;
* jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-25-2013-86, př. 12;
* stanovit, že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u veřejné zakázky Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit plní hodnotící komise;
* stanovit, že kvalifikaci u veřejné zakázky Implementaci soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit posoudí hodnotící komise.

Dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13 (dále jen Pravidla ) v případě podlimitních veřejných zakázek rozhoduje o zahájení a o způsobu zahájení zadávacího řízení Rada Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor analýz a podpory řízení: souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor právní a krajského živnostenského úřadu:
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o zahájení a o způsobu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-25-2013-86, př. 2, RK-25-2013-86, př. 3, RK-25-2013-86, př. 4,
RK-25-2013-86, př. 5, RK-25-2013-86, př. 6, RK-25-2013-86, př. 7, RK-25-2013-86, př. 8, RK-25-2013-86, př. 9, RK-25-2013-86, př. 10;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky u veřejné zakázky Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit dle materiálu RK-25-2013-86, př. 12;
stanoví,
1. že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u veřejné zakázky Implementaci soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit plní hodnotící komise;
2. že kvalifikaci u veřejné zakázky Implementaci soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit posoudí hodnotící komise;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na služby Implementaci soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit dle schváleného způsobu zadání, podmínek a termínů stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky na služby a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13.
Odpovědnost OŽP
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz