Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-104

RK-25-2013-104.doc  RK-25-2013-104pr01.doc
Číslo materiálu104
Číslo jednacíRK-25-2013-104
NázevSmlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák, L. Weber
Předkládá P. Kolář, V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s uzavřením smlouvy ze strany příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. Materiál předkládá společně odbor majetkový a odbor sociálních věcí, neboť stávající užívání níže uvedených nemovitostí na základě smlouvy o užívání rozestavěné stavby již vydáním kolaudačního souhlasu skončilo a je třeba upravit užívací vztah do doby předání nemovitostí k hospodaření dodatkem zřizovací listiny. Podklad pro vyhotovení smlouvy o výpůjčce byl předán na OM dne 8. 7. 2013.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina , dále jen Zásady . Příspěvkové organizace Kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 Zásad oprávněny s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najímat majetek od jiných subjektů k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 1 rok. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:
Domov bez zámku, příspěvková organizace
- smlouva o výpůjčce dle materiálu RK-25-2013-104 př. 1 na výpůjčku nově dokončené budovy - novostavby domu č.p. 115 na ul. V. Nezvala v Náměšti nad Oslavou, postaveného na pozemku par. č. st. 13, včetně pozemku par. č. st. 13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 731 m2, vše v k.ú. a obci Náměšť nad Oslavou.
Kraj Vysočina je investorem stavby pořizované v rámci Transformace ÚSP Jinošov I . Na výše uvedenou stavbu vydal místně příslušný odbor výstavby městského úřadu kolaudační souhlas. Na základě vydaného kolaudačního souhlasu, geometrického zaměření byla budova zapsána v katastru nemovitostí. Smlouva o výpůjčce umožňuje Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci užívání dokončené budovy včetně součástí a příslušenství a pozemku tvořící jeden funkční celek s budovou. Smlouva o výpůjčce je navržena na dobu určitou a to do doby předání nemovitostí do hospodaření Domovu bez zámku, příspěvkové organizace, prostřednictvím dodatku zřizovací listiny schváleného Zastupitelstvem Kraje Vysočina.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o výpůjčce s Domovem bez zámku, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-25-2013-104, př. 1.
StanoviskaOSV souhlasí s návrhem postupu dle materiálu RK-25-2013-104.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce k nemovitostem včetně součástí a příslušenství mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem bez zámku, příspěvkovou organizací na straně vypůjčitele dle materiálu RK-25-2013-104, př. 1.
Odpovědnost ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace, odbor majetkový
Termín 2013- 7- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz