Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-06

RK-25-2013-06.doc  RK-25-2013-06pr01.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-25-2013-06
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú Jimramov
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMěsto Jimramov požádalo o darování pozemků v k. ú. Jimramov, a to par. č. 189/4 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 198 m2, par. č. 518/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m2 a par. č. 1263/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 260 m2, nově oddělených dle geometrického plánu č. 392-133/2013 pro k. ú. Jimramov z pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) jako par. č. st. 205 a par. č. 189/5. Žadatel zdůvodňuje svoji žádost tím, že na pozemku par. č. 518/3 je veden veřejný vodovod a chodník. Na parcelách par. č. 189/4 a par. č. 1263/2 je plánovaná stavba Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení , nový chodník a kanalizační přípojka k domu čp. 56.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání nově oddělených pozemků par. č. 189/4 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 198 m2, par. č. 518/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m2 a par. č. 1263/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 260 m2 v k. ú. a obci Jimramov s tím, že tyto pozemky nacházející se mimo těleso silnice budou převedeny darem do vlastnictví městyse Jimramov.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků na úřední desce a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem dotčené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu. Poté bude vypracován dodatek ke zřizovací listině KSÚSV.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků par. č. 189/4 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 198 m2, par. č. 518/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m2 a par. č. 1263/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 260 m2, nově oddělených dle geometrického plánu č. 392-133/2013 pro k. ú. Jimramov do vlastnictví městyse Jimramov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 189/4 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 198 m2, par. č. 518/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m2 a par. č. 1263/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 260 m2 v k. ú. a obci Jimramov, nově oddělené dle geometrického plánu č. 392-133/2013 pro k. ú. Jimramov z pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) jako par. č. st. 205 a par. č. 189/5 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz