Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-87

RK-25-2013-87.doc
Číslo materiálu87
Číslo jednacíRK-25-2013-87
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - propagace zemědělství a venkova
Zpracoval P. Bureš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuJedná se o finanční prostředky, které budou využity na pořízení propagačních a informačních materiálů k přiblížení zemědělství a venkova mladé generaci.
V současné době mládež příliš neprojevuje zájem o zemědělství a venkov, z tohoto důvodu navrhuje Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství zhotovit propagační a informační materiály, které zábavnou formou přiblíží problematiku zemědělství a venkova především mladé generaci.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina využít finanční prostředky ve výši 120 000 Kč k zajištění propagačních a informačních materiálů, které budou použity na připravované akce propagující zemědělství a venkov.
Dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. a) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu svěřeném zastupitelstvem. Jedná se o rozpočtové opatření v rámci Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana:
OSH upozorňuje na existenci Směrnice č. 25/12, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty ze dne 4. 12. 2012, schválenou usnesením Rady Kraje Vysočina č. 2124/39/2012/RK, která mj. uvádí i limity radních a je tedy nutné limit příslušného člena rady kraje o částku 120 000 Kč navýšit. Z tohoto důvodu v současné době probíhá do 23. 7. 2013 připomínkové řízení ke změně směrnice ve výše uvedeném smyslu.
Finanční prostředky na nákup propagačních předmětů je třeba centralizovat na kapitole OSH, který dle nastavených procesů za nakládání a pořizování propagačních předmětů odpovídá.
Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 120 000 Kč při současném snížení kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 120 000 Kč určenou na pořízení propagačních a informačních materiálů k přiblížení zemědělství a venkova mladé generaci.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz