Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-89

RK-25-2013-89.doc  RK-25-2013-89pr01.xls
Číslo materiálu89
Číslo jednacíRK-25-2013-89
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval D. Ptáčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/11 o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, schválenými usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 (dále jen Zásady), kterými se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV), návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Ředitel KSÚSV podal dne 27. 6. 2013 návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku v pořizovací ceně nad 100 000 Kč. Soupis a důvod vyřazení nepotřebného majetku je uveden v materiálu RK-25-2013-89, př. 1.
Uvedený majetek byl nabídnut příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina v elektronické podobě na www stránkách Kraje Vysočina od 12. 6. 2013.
O vyřazovaný majetek KSÚSV uvedený v materiálu RK-25-2013-89, př. 1 neprojevila zájem žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina. Technický stav navrhovaného majetku na vyřazení je velmi špatný, značně opotřebený a morálně zastaralý. Jeho oprava a další využití je ekonomicky nevýhodné, proto KSÚSV navrhuje tento majetek nabídnout k odprodeji za cenu dle nejvyšší nabídky a v případě nezájmu ekologicky zlikvidovat. Pro předložení nabídek je stanovena lhůta do 15. 8. 2013.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas:
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku za cenu dle nejvyšší předložené nabídky v nabídkovém řízení a v případě nezájmu s ekologickou likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-25-2013-89, př. 1

V souladu se Zásadami a v souladu s Pokynem pro vyúčtování peněžního plnění z prodeje nepotřebného majetku ve vlastnictví kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím , vydaného odborem ekonomickým, jsou příjmy z prodeje majetku předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím příjmem kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku za cenu dle nejvyšší předložené nabídky v nabídkovém řízení a v případě nezájmu s ekologickou likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-25-2013-89, př. 1.
Odpovědnost ODSH, ředitel KSÚSV
Termín do 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz