Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-20

RK-25-2013-20.doc  RK-25-2013-20pr01.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-25-2013-20
NázevPředběžný záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - využití areálu na Družstevní ulici
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále Nemocnice ) zaslala řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina informace a záměr se dalšího využití areálu na Družstevní ulici 1320 dle materiálu RK-25-2013-20, př. 1. Součástí tohoto materiálu je popis stávajícího stavu jednotlivých budov a plán na přestěhování léčebny dlouhodobě nemocných (dále jen LDN ) včetně sociálních lůžek z Moravských Budějovic.
Cílem Nemocnice je v areálu zachovat provoz LDN a ubytovny pro své zaměstnance.
Pro další využití a provoz objektu je však třeba řešit jeho technický stav, který je úměrný stáří budovy (výstavba v roce 1984) a celkovému opotřebení. Stávající opláštění budov je v havarijním stavu. Nemocnice řeší problémy s netěsnícími okny, zatékající střechou atd.
Je nutné řešit komplexní zateplení budov včetně výměny oken a opravy střechy a zabezpečit tak objekt proti zatékání dešťové vody a úniku tepla.
Nemocnice začala řešit možnost čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životního prostředí. V současné době jedná s firmou Energetická Agentura Vysočiny, Nerudova 1498/8, Jihlava, PSČ 586 01 kvůli zpracování podkladů k žádosti o čerpání finančních prostředků na zateplení výše uvedeného areálu. Dle předběžného odhadu se jedná o finanční prostředky v celkové výši cca 13 855 tis. Kč (zateplení objektu cca 13 500 tis. Kč, vypracování žádosti včetně energetického auditu cca 55 tis. Kč a vypracování projektové dokumentace cca 300 tis. Kč).
Bývalé vedení Nemocnice však chtělo tento areál plně opustit, a to poté co bude ukončena výstavba pavilonu chirurgických oborů v areálu Nemocnice na Purkyňově náměstí.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví a odbor majetkový doporučují radě kraje vzít na vědomí záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace se zachováním provozu léčebny dlouhodobě nemocných a ubytovny pro zaměstnance v budově na Družstevní ulici 1320 v Třebíči a uložit řediteli Nemocnice dopracovat předběžný záměr a podrobnou ekonomickou rozvahu, ve které bude uvedeno:
* položkový přehled dalších stavebních úprav, které budou muset být pro plnou funkčnost a další užívání budovy provedeny včetně předpokládaného finančního objemu (např. rekonstrukce vnitřních rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vnitřní i vnější rozvody vodovodu a kanalizace, systém vytápění, výtahy, podlahy, sociální zařízení atd.);
* plánované využití budovy na ulici Družstevní 1320 včetně předpokládaných nákladů a výnosů s tím souvisejících;
* výhled Nemocnice o počtu lůžek a umístění oddělení dle jednotlivých odborností na období 3 - 5 let v návaznosti na stále probíhající proces restrukturalizace a záměrem výstavby pavilonu chirurgických oborů včetně eventuálního umístění celé LDN a sociálních lůžek v areálu Purkyňovo náměstí;
* další rizika.
StanoviskaOdbor majetkový není detailněji seznámen se stavem předmětné budovy. S ohledem na dobu jejího pořízení a zanedbanou údržbu se dá předpokládat, že v případě trvalého využívání budou výdaje na rekonstrukci značné. Rekonstrukce by měla odstranit technické a morální zastarání, nahradit nevyhovující prvky budovy, odstranit závady. Ze zkušeností OM se dá předpokládat, že celkové výdaje na rekonstrukci budou minimálně v řádu desítek milionů Kč.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace se zachováním provozu léčebny dlouhodobě nemocných a ubytovny pro zaměstnance v budově na Družstevní ulici 1320 v Třebíči;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dopracovat předběžný záměr a podrobnou ekonomickou rozvahu, ve které bude uvedeno:
- položkový přehled dalších stavebních úprav, které budou muset být pro plnou funkčnost a další užívání budovy provedeny včetně předpokládaného finančního objemu (např. rekonstrukce vnitřních rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vnitřní i vnější rozvody vodovodu a kanalizace, systém vytápění, výtahy, podlahy, sociální zařízení atd.);
- výhled Nemocnice o počtu lůžek a umístění oddělení dle jednotlivých odborností na období 3 - 5 let v souladu s probíhajícím procesem restrukturalizace a záměrem výstavby pavilonu chirurgických oborů včetně eventuálního umístění celé léčebny dlouhodobě nemocných a sociálních lůžek v areálu Purkyňovo náměstí;
- další případná rizika.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor majetkový, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz