Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-102

RK-25-2013-102.doc  RK-25-2013-102pr01.pdf  RK-25-2013-102pr02.doc
Číslo materiálu102
Číslo jednacíRK-25-2013-102
NázevDodatek ke smlouvě o realizaci grantového projektu OP VK
Zpracoval V. Hanzalová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu č. CZ.1.07/1.1.36/01.0009, realizovaného v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 (dále jen OP VK ).

Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdrželo dne 11. 6. 2013 Žádost o schválení podstatných změn v GP OP VK
(RK-25-2013-102, př. 1) projektu s názvem Informační systém se zaměřením na přírodní vědy. Grantový projekt realizuje Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Projekt je zaměřen na vytvoření vzdělávacích materiálů do biologie, chemie, fyziky a matematiky. Požadované změny jsou popsány v Žádosti o schválení podstatných změn v GP OP VK (RK-25-2013-102, př. 1).

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je nutné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě o realizaci grantového projektu. Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká změny výše investičních a neinvestičních prostředků křížového financování kapitoly Zařízení rozpočtu projektu.

Výše uvedenou změnou se nemění účel dotace a nebude ohroženo naplnění monitorovacích indikátorů globálního grantu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) výše uvedenou požadovanou změnu posoudil s ohledem na pravidla OP VK. Výše uvedenými změnami se nemění účel dotace a změna nebude mít vliv na realizaci globálního grantu, proto ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.36/01.0009 dle materiálu RK-25-2013-102, př. 2.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 19. 2. 2013 usnesením č. 0062/01/2013/ZK zmocnilo Radu Kraje Vysočina schvalováním formálních změn smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II (Zastupitelstvo kraje zmocňuje radu kraje schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu č. CZ.107/1.1.36 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II, globálního grantu č. CZ.107/1.1.37 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II a globálního grantu č. CZ.107/1.3.50 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.36/01.0009 dle materiálu RK-25-2013-102, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 2013- 8- 9
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz