Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-48

RK-25-2013-48.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-25-2013-48
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 a jejich zprostředkování výše uvedené organizaci.
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání (projekty EU peníze středním školám ) schválilo MŠMT dotaci:
Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 v celkové výši 1 090 001 Kč na financování způsobilých výdajů projektu.
MŠMT převedlo na účet kraje druhou zálohu pro tuto školu v celkové částce 436 000,40 Kč (40% předpokládaných výdajů projektů):
Návrh řešení Dle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 436 000,40 Kč (§ 3121);
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz výše uvedené organizaci na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám .
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MŠMT ve výši 436 000,40 Kč - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt EU peníze středním školám realizovaný příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 436 000,40 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČO 62540041 o částku 436 000,40 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám dle materiálu RK-25-2013-48.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červenec 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz