Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-80

RK-25-2013-80.doc  RK-25-2013-80pr01.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíRK-25-2013-80
NázevVyhlášení dotačního řízení na podporu vzniku a provozu senior pointů
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuTakzvaný senior point je místo, kam může senior přijít a získat řadu informací z různých oblastí, kterého se ho dotýkají, ať už půjde o kulturu, sociální služby, dopravu, ale také o vyhledání kontaktů na právní nebo finanční poradnu. Myšlenkou senior pointu je také dosáhnout, aby se senioři mohli na stabilním a k tomu vhodně uzpůsobeném místě dostávat ke kvalitním informacím a především se navzájem setkávat, což je možná ještě důležitější.
Na území Kraje Vysočina vznikl v roce 2012 první senior point, který založilo město Třebíč. Již několik měsíců jeho provozu prokázalo zájem seniorů o služby, které jim toto zařízení nabízí. Kraj Vysočina zároveň dočasně financuje jeden senior point v rámci evropského projektu v částce přes 26 tis. Kč měsíčně. Znamenalo by to zvýhodnění jednoho místa v kraji nesystémovým způsobem. Odbor sociálních věcí z toho důvodu začal pracovat na návrhu systému podpory vzniku a provozu senior pointů z prostředků zahrnutých na kapitole Sociální věci ve schváleném rozpočtu kraje. Otázka zavedení podpory senior pointů byla projednávána také v Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina a bylo schváleno doporučující stanovisko.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje rozhodnout vyhlásit výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu provozu senior pointů dle materiálu RK-25-2013-80, př. 1 (materiál bude předložen na jednání rady kraje), přičemž podpora senior pointů vychází z následujících zásad:
- V okrese Jihlava bude finančně podporován provoz senior pointu v rámci evropského projektu a jeho udržitelnost bude po skončení projektu podporována z rozpočtu kraje.
- Pro ostatní okresy bude vyhlášena průběžná výzva k podávání žádostí o dotace na provoz senior pointů pro města, která mohou podávat žádosti, pokud prokážou připravenost provoz senior pointu zabezpečit.
- Podporován bude pilotně jeden senior point pro území každého z okresů v místě s přirozenou spádovostí (v případě souběhu při splnění všech podmínek výzvy bude mít přednost dříve podaná žádost).
- Výše podpory bude 15 000 Kč na měsíc provozu zařízení a bude poskytnuta městu garantujícímu provoz senior pointu. Provoz může být spolufinancován zakládajícím městem; prostředky bude možné použít na účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
- Ve výzvě budou definovány minimální požadavky na fungování senior pointu: prostory pro scházení seniorů, provozní doba, přítomnost informačního pracovníka alespoň 20 hodin týdně, dostupnost informací o sociálních službách, úřadech, institucích, veřejných službách, kulturních nebo sportovních možnostech vyžití, systému seniorpas, kontaktech na seniorské organizace a o případných dalších systémech pomoci a podpory seniorům.
Výše uvedeným postupem kraj podnítí doplnění sítě senior pointů na svém území jako jednoho z pilířů své politiky v této oblasti. Kraj tak ve spolupráci s městy vytvoří přirozený nástroj pro informování seniorů, pro komunikaci veřejné správy s nimi a pro jejich setkávání.
StanoviskaUsnesení 018/02/2013/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje zavést stabilní systém podpory provozu senior pointů dle zásad uvedených v materiálu KSPP-02-2013-06.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2013-80, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz