Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-82

RK-25-2013-82.doc  RK-25-2013-82pr01.doc
Číslo materiálu82
Číslo jednacíRK-25-2013-82
NázevRozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2013
Zpracoval J. Šmejkal
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci Radonového programu ČR na území kraje získané za účelem realizace protiradonových ozdravných opatření v bytech, v předškolních a školních zařízeních a veřejných vodovodech za podmínek zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, v platném znění a vyhlášky MFČR č. 461/2005 Sb.
Usnesením rady kraje 0066/02/2006/RK dne 17. 1. 2006 byl vydán souhlas s průběžným vyplácením účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření a uloženo odborům životního prostředí a ekonomickému pololetní předkládání návrhu rozpočtového opatření radě kraje ke schválení.
Návrh řešení Rozbor se specifikací celkového rozsahu poskytnuté státní dotace od MF ČR a její použití na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, v předškolních a školních zařízeních a veřejných vodovodech (ÚZ 98035), poskytnuté v I. pololetí roku 2013 v celkové částce 300 000,- Kč je uveden v materiálu RK-25-2013-82, př. 1. Rozpočet kraje na rok 2013 bude povýšen o částku 300 000,- Kč.
Odbor životního prostředí ve spolupráci s odborem ekonomickým rozbor uvedený v materiálu RK-25-2013-82, př. 1 předkládají a doporučují radě kraje ke schválení.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových dotací z Ministerstva financí ČR v celkové výši 300 000,- Kč na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech (ÚZ 98035).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3771 Protiradonová opatření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MFČR v celkové výši 300 000,- Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené I. pololetí roku 2013 dle materiálu RK-25-2013-82, př. 1;
* rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, v předškolních a školních zařízeních a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2013 dle materiálu RK-25-2013-82, př. 1.
Odpovědnost odbor životního prostředí, odbor ekonomický
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz