Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-29

RK-25-2013-29.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-25-2013-29
NázevProjekt Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina
Zpracoval K. Mayerová, K. Talavašek
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 16. 6. 2009 schválilo usnesením
č. 0299/04/2009/ZK realizaci projektu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina. Realizace projektu probíhala od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2013. Celkový rozpočet projektu činil 1,6 mil. Kč. Do krajského rozpočtu byla doposud z prostředků Evropské unie vrácena částka 1 287 379,51 Kč. Dne 24. 5. 2013 obdržel Kraj Vysočina finální platbu projektu ve výši 78 393,58 Kč.

V rámci projektu došlo k realizaci 21 typových kurzů a na 222 termínech bylo proškoleno 2725 úspěšných absolventů (1258 osob) z řad krajského úřadu a dalších 124 krajských příspěvkových organizací. Náplň kurzů byla věnována eGovernmentu, tedy problematice datových schránek, CzechPointu, elektronické spisové služby a produktu Office.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina o částku 78 393,58 Kč za závěrečnou etapu projektu, tzn. vzít na vědomí ukončení projektu, a schválit převod zůstatku finančních prostředků na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 78 393,58 Kč, které byly připsány na zvláštní účet projektu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina. Na zvláštním účtu je zůstatek včetně přijaté dotace ve výši 489 572,48 Kč. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina o platbu ve výši 78 393,58 Kč za závěrečnou etapu projektu;
* převod konečného zůstatku ve výši 489 572,48 Kč a připsaných úroků za 3. čtvrtletí roku 2013 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2013;
bere na vědomí
ukončení projektu Vzdělávání v eGovernmentu kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor informatiky, odbor ekonomický
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz