Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-15

RK-25-2013-15.doc  RK-25-2013-15pr01.doc  RK-25-2013-15pr02.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-25-2013-15
NázevVeřejná zakázka na stavební práce k akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných
Zpracoval J. Tvrzová, M. Brom
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných .
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy vnějšího pláště budovy oddělení dlouhodobě nemocných v Nemocnici Jihlava, které sestávají v zateplení obvodových konstrukcí, stropů a podlah a výměně otvorových výplní. Akce byla zařazena na základě žádosti o spolufinancování z evropského fondu do Operačního programu Životní prostředí (níže jen OPŽP ), oblast podpory 3. 2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (registrační list akce č. EDS/SMVS 115D222003392). Kraj jako příjemce dotace je povinen ukončit realizaci veřejné zakázky do konce roku 2013, ukončení vlastních stavebních prací bylo stanoveno s ohledem na průběh počasí do 20. 11. 2013.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s rozpočtem zpracovaným projekční kanceláří AS PROJECT CZ s.r.o., Pelhřimov, U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01, IČO: 260 95 254 činí předpokládaná hodnota této akce cca 16,1 mil. Kč bez DPH.
Pro výběr zhotovitele akce bylo použito otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon ). Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek dne 5. 6. 2013 zveřejněné dne 6. 6. 2013 pod ev. č. 347459. Po celou dobu lhůty pro podání nabídek byla na profilu zadavatele uveřejněna zadávací dokumentace. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla určena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 1. 7. 2013 v 11,00 hod. V této lhůtě zadavatel přijal celkem 2 řádné nabídky. Doručené nabídky byly předány komisi pro otevírání obálek, která nabídky ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek otevřela a provedla kontrolu splnění požadavků dle § 71 odst. 9 zákona. Obě nabídky splnily požadavky zákona.
Jednání hodnotící komise proběhlo dne 10. 7. 2013. Hodnotící komise byla seznámena s výsledky posouzení kvalifikace uchazečů, které provedl odbor majetkový se závěrem, že uchazeči splnili kvalifikaci. Následná kontrola nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek a zákonných požadavků na obsah a zpracování nabídky nezjistila žádné nedostatky. Hodnotící komise poté přistoupila k vyhodnocení nabídek podle stanoveného hodnotícího kritéria.
Z jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou obsahem materiálu RK-25-2013-15, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla vypracována Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je obsahem materiálu
RK-25-2013-15, př. 2.
Návrh řešení Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče PSJ, a.s., Jiráskova 32, 586 04 Jihlava, IČ 25337220 s nabídkovou cenou 15 976 470 Kč bez DPH.
Pořadí nabídek tak, jak bylo určeno hodnotící komisí podle hodnotícího kritéria, je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (RK-25-2013-15, př. 02)
Návrh usnesení předpokládá schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaUsnesením č. 1894/38/2011/RK ze dne 22. 11. 2011 rada kraje m. j. vzala na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektu Kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina, třetí etapa a uložila odboru životního prostředí a odboru majetkovému připravit projekt k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0394/08/2013/RK ze dne 5. března 2013 vzala na vědomí informaci o zabezpečení přípravy akce Kraje Vysočina s názvem Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných a uložila odboru životního prostředí a odboru majetkovému připravit akci k předložení v rámci mimořádné XLIV. výzvy k předkládání žádostí do Operačního programu Životní prostředí. Dne 2. dubna 2013 tak učinilo usnesením č. 0160/02/2013/ZK taktéž Zastupitelstvo Kraje Vysočina.
Dne 7. března 2013 předložil Kraj Vysočina žádost o spolufinancování akce z evropských fondů v rámci XLIV. výzvy k předkládání žádostí na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR v Jihlavě. Předmětem žádosti bylo řešení výplní otvorů, zateplení obvodových plášťů budov a instalace měřících a regulačních mechanismů na objektu v majetku Kraje Vysočina a svěřené do správy Nemocnice Jihlava p. o. Podmínkou čerpání dotací je ukončení realizace stavebních prací do konce roku 2013.

Rada kraje rozhodla usnesením 1028/20/2013/RK ze dne 4. 6. 2013 o zahájení zadávacího řízení.
Stanovisko manažera projektu: OŽP souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných dle materiálu RK-25-2013-15, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PSJ, a. s., Jiráskova 32, 586 04 Jihlava, IČ 25337220 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných ;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz