Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-79

RK-25-2013-79.doc  RK-25-2013-79pr01.pdf
Číslo materiálu79
Číslo jednacíRK-25-2013-79
NázevNávrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u některých příspěvkových organizací
Zpracoval L. Hondlová, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 18. 12. 2012 usnesením číslo 0547/08/2012/ZK schválilo závazný ukazatel Příspěvek na provoz na rok 2013 u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče, dle materiálu ZK-08-2012-11, př. 1.
V Ústavu sociální péče Lidmaň, p.o. byla dokončena stavba objektu se třemi domácnostmi pro klienty. Tato stavba byla financována z evropských prostředků v rámci Česko-rakouské spolupráce. Součástí tohoto evropského projektu nebylo vybavení nových domácností. K tomu, aby mohly být domácnosti užívány klienty je třeba nový objekt dovybavit, a toto vybavení zajistí příspěvková organizace s tím, že je k tomuto účelu nutné navýšit příspěvek na provoz. Předpokládané náklady tohoto vybavení činí 200 000 Kč.
V září tohoto roku předá Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace Domovu pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci budovu bývalé chirurgie v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Část klientů i personálu z předávaného objektu se přesune do nově otevřené přístavby Domova důchodců Ždírec, p. o. i s částí vybavení stávajícího objektu. Z tohoto důvodu bude muset být vybavení objektu bývalé chirurgie doplněno. Prostředky k tomuto účelu musí být zajištěny v rámci navýšeného příspěvku na provoz, a to o částku 1 000 000 Kč.
Prostředky na vybavení nových objektů byly zahrnuty v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Sociální věci a navýšení příspěvku na provoz je možné řešit rozpočtovým opatřením v rámci této kapitoly.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci navýšením položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o 1 000 000 Kč na vybavení objektu bývalé chirurgie v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod a u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace o 200 000 Kč, na dovybavení nových domácností v novém objektu při současném snížení položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 1 000 000 Kč a položky 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o stejnou částku 200 000 Kč. Návrh rozpočtového opatření předpokládá u jmenovaných organizací i schválení změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz .
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření, které je prováděno v rámci kapitoly sociálních věci, nemá připomínky.
Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00717
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na vybavení objektu bývalé chirurgie v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o stejnou částku 1 000 000 Kč;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč s určením pro Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvkovou organizaci na dovybavení nových domácností v novém objektu při současném snížení položky 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek o stejnou částku 200 000 Kč;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace o částku 200 000 Kč a u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 1 000 000 Kč.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitel Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz