Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-23

RK-25-2013-23.doc  RK-25-2013-23pr01.doc  RK-25-2013-23pr02.doc  RK-25-2013-23pr03.doc  RK-25-2013-23pr04.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-25-2013-23
NázevPoskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuŘeditel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, požádal prostřednictvím odboru zdravotnictví orgány kraje o schválení investiční akce Pořízení bezobslužného parkovacího systému a současně o poskytnutí půjčky ve výši 4 500 tis. Kč na financování její realizace. Žádost nemocnice je obsažena v materiálu RK-25-2013-23, př. 1, finanční rozbor návrhu je obsažen v materiálu RK-25-2013-23, př. 2.

Zdůvodnění pořízení investice: změna režimu parkování vozidel v areálu nemocnice tak, aby nebyl využíván jako bezplatné veřejné parkoviště. Podrobněji: instalace bezobslužného parkovacího systému je nezbytná pro zajištění organizace statické dopravy tak, aby došlo k zajištění průjezdnosti areálu pro vozidla integrovaného záchranného systému, zrovnoprávnění možnosti parkování, vyloučení parkování vozidel mimo klientelu a zaměstnance nemocnice, vyloučení parkování části zřídka používaných vozidel, vyloučení parkování nepojízdných vozidel (vraků) - při zavedení systému budou odhaleny a vyloučeny. Optimální finanční návratnost investice jsou 3 roky.
Návrh řešení Na základě zdůvodnění a žádosti ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, navrhuje odbor zdravotnictví radě kraje:
* schválit realizaci investiční akce Pořízení bezobslužného parkovacího systému pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, v předpokládané výši 4 500 tis. Kč dle materiálu RK-25-2013-23, př. 1 a RK-25-2013-23, př. 2;
* doporučit zastupitelstvu kraje:
- rozhodnout uzavřít Smlouvu o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 4 500 000 Kč dle materiálu RK-25-2013-23, př. 3.
Finanční prostředky poskytnuté formou půjčky budou poskytovány na základě předložených dodavatelských faktur.
Uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky je podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v pravomoci zastupitelstva kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický k předloženému návrhu nemá připomínky. Půjčka ve výši 4 500 tis. Kč má být poskytnuta zapojením prostředků z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva a její vrácení zpět zřizovateli je časově limitováno nejpozději do 1. 10. 2016.
Aktuální stav této rezervy činí 59 353 tis. Kč.

Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Půjčka byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00712 (RK-25-2013-23, př. 4).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce Pořízení bezobslužného parkovacího systému pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, v předpokládané výši 4 500 000 Kč;
souhlasí
s realizací uvedeného technického zhodnocení Pořízení bezobslužného parkovacího systému na majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 4 500 000 Kč za účelem poskytnutí půjčky s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořízení bezobslužného parkovacího systému při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n. a položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 4 500 000 Kč;
* rozhodnout uzavřít Smlouvu o půjčce mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 4 500 000 Kč dle materiálu RK-25-2013-23, př. 3;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví dodavatelské faktury, na základě kterých budou finanční prostředky z rozpočtu kraje poukázány na účet nemocnice. Po úhradě dlužných částek dodavateli zaslat na odbor zdravotnictví výpisy z bankovního účtu o řádných úhradách těchto faktur.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz