Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-40

RK-25-2013-40.doc  RK-25-2013-40pr01.doc  RK-25-2013-40pr02.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-25-2013-40
NázevPamátník sv. Zdislavy v Křižanově
Zpracoval E. Herzánová, J. Komínová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuV roce 2015 budou probíhat oslavy 20. výročí svatořečení sv. Zdislavy, celoevropsky i světově známé rodačky z Křižanova, která byla kanonizována papežem Janem Pavlem II. dne 21. května 1995. Z tohoto důvodu v Křižanově plánují postavit památník sv. Zdislavy, jenž má připomínat mimořádnou osobnost a skvělé vlastnosti světice, která má i po staletích v dnešní době stále co říci - především o rodině a vztazích k bližnímu. Kraj Vysočina obdržel žádost zástupce Římskokatolické farnosti Křižanov o finanční podporu ve výši 500 tis. Kč na realizaci památníku sv. Zdislavy v Křižanově, viz RK-25-2013-40, př. 1, přičemž celkové náklady činí 5 milionů Kč. Na samotné realizaci památníku úzce spolupracuje Římskokatolická farnost Křižanov s Městysem Křižanov.
Bližší popis a vzhled památníku je obsažen v příloze RK-25-2013-40, př. 2.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu doporučuje Radě Kraje Vysočina schválit záměr finančně podpořit realizaci památníku a uložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu zapracovat částku ve výši 500 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2014. Tento záměr byl projednán s hejtmanem kraje, jeho náměstkem pro oblast financí, analýz a grantových programů a radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Důvodem návrhu spoluúčasti kraje je skutečnost, že se jedná o mimořádný projekt, který se vztahuje ke sv. Zdislavě, rodačce z Křižanova, jejíž věhlas zdaleka přesahuje hranice našeho regionu. Podporou tohoto projektu přispěje kraj i k propagaci Vysočiny a ke zvýšení turistické atraktivity regionu.
StanoviskaEkonomický odbor: V případě, že bude schválen záměr finančně podpořit realizaci památníku sv. Zdislavy v Křižanově, bude třeba požadovanou výši podpory zahrnout do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014, do kapitoly Kultura.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
záměr finančně podpořit realizaci památníku sv. Zdislavy v Křižanově, a
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu zapracovat částku ve výši 500 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2014.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. prosince 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz