Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-77

RK-25-2013-77.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíRK-25-2013-77
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - převedení finančních prostředků ze zvláštního účtu projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku do Fondu strategických rezerv
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření z důvodu převedení finančních prostředků ze zvláštního účtu projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku do Fondu strategických rezerv. Realizace projektu byla do 1. 7. 2012.
Kraj Vysočina jako vedoucí partner projektu uzavřel s Úřadem zemské vlády Dolního Rakouska Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 (Dohoda o spolupráci). V průběhu projektu bylo stanoveno pět monitorovacích období, v průměru šesti měsíců za jedno období. Po uplynutí tohoto období předkládal každý partner do 30 dnů svému kontrolorovi monitorovací zprávu č. 1. Po odsouhlasení dílčích zpráv příslušným kontrolorem byla vedoucím partnerem zpracována monitorovací zpráva č. 2 (vedoucí partner ji zpracovává i za svého projektového partnera), včetně zpracování žádosti o platbu. Tato zpráva musí být podána do 150 dnů po ukončení monitorovacího období. Teprve po odsouhlasení této druhé monitorovací zprávy mohou být na účet vedoucího partnera poslány uznané vynaložené finanční prostředky. Na zvláštní účet projektu byly převedeny finanční prostředky za první čtyři předložené a schválené monitorovací zprávy. Závěrečná monitorovací zpráva č. 2 za 5. monitorovací období (dále též závěrečná zpráva) nemohla být zatím podána. Kontrolní orgán vzal na vědomí naše sdělení, že závěrečnou zprávu nemůžeme do doby schválení dílčích zpráv podat. Schválené finanční prostředky za toto období budou tedy na zvláštní účet projektu teprve poslány.
V rámci projektu je počítáno s celkovými uznatelnými náklady kraje jako Vedoucího partnera ve výši 401 628 EUR. Podíl kraje představuje 10% celkových uznatelných výdajů a je ve výši 40 164 EUR. Usnesením zastupitelstva kraje č. 0118/02/2009/ZK ze dne 10. 3. 2009 a usnesením č. 0500/06/2010/ZK ze dne 9. 11. 2010 došlo ke schválení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku v celkové hodnotě max. 4 070 000 Kč. Dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0424/05/2011/ZK ze dne 20. 9. 2011 došlo k dalšímu navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu o 6 000 000 Kč na maximální částku 10 070 000 Kč, s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu s 90% návratností do 30. 6. 2013. Protože monitorovací zpráva (žádost o platbu) za 5. monitorovací období nebyla zatím podána, dojde k převedení finančních prostředků ze zvláštního účtu projektu do Fondu strategických rezerv zatím pouze jen za schválené čtyři monitorovací zprávy.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku o převod do Fondu strategických rezerv ve výši 4 700 tis. Kč. Protože realizace projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku byla ukončena k 1. 7. 2012, nebudou již v rámci projektu čerpány žádné finanční prostředky.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* převod finančních prostředků ve výši 4 700 tis. Kč ze zvláštního účtu projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku po ukončení čtvrté etapy projektu s tím, že k dalšímu převodu finančních prostředků do Fondu strategických rezerv ze zvláštního účtu projektu dojde až po převedení finančních prostředků za závěrečnou monitorovací zprávu;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku o převod do Fondu strategických rezerv ve výši 4 700 tis. Kč.
Odpovědnost OSV, EO
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz