Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-55

RK-25-2013-55.doc  RK-25-2013-55pr01.xls  RK-25-2013-55pr02.pdf
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-25-2013-55
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
Zpracoval A. Mikulíková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK rozpočet kraje na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce - je uvažována částka 500 000 Kč na Dofinancování evropských vzdělávacích projektů.
Rada kraje na svém zasedání 4. 10. 2011 usnesením č. 1571/32/2011/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů. Dle těchto pravidel si požádala 1 nezisková organizace o dotaci na dofinancování evropského vzdělávacího projektu v rámci programu Mládež v akci. Požadovaná částka je v celkové výši 50 000 Kč. Celkové náklady projektu jsou 396 748,48 Kč, přičemž grant z EU činí 342 748 Kč, vlastní podíl spolužadatele činí 4 000 Kč. Částku 50 000 Kč chce žadatel využít na propagaci, pronájem prostor včetně služeb, tlumočení, materiál na program, dopravu, lektorné a DPP pro vedoucí projektu - jedná se o plně uznatelné náklady. Podrobně je rozpočet projektu rozepsán v žádosti, která je součástí materiálu RK-25-2013-55, př. 2.
Návrh řešení Předložená žádost je v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů.
Sdružení na podporu mezinárodního přátelství Slunce , o. s., IČO: 68685033, ID dotace PR00549.0002 žádá o dofinancování evropského vzdělávacího projektu The Traditional Country Life, a to ve výši 50 000 Kč.

OŠMS doporučuje poskytnout finanční prostředky ve výši 50 000 Kč dle materiálu
RK-25-2013-55, př. 1.
StanoviskaStanovisko EO: Na kapitole Školství, mládeže a sportu, běžné výdaje, v části Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce je aktuální stav rezervy na Dofinancování evropských vzdělávacích projektů (ÚZ 00035) ve výši 361 200 Kč.

Stanovisko OI:
Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00549.0002.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Sdružení na podporu mezinárodního přátelství Slunce , o. s., IČO: 68685033 ve výši 50 000 Kč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu The Traditional Country Life dle materiálu RK-25-2013-55, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz