Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-100

RK-25-2013-100.doc  RK-25-2013-100pr01.doc
Číslo materiálu100
Číslo jednacíRK-25-2013-100
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045 . Zakázka byla organizována jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadaná formou otevřeného řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek a následným zveřejněním na profilu zadavatele. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 9 nabídek. Při hodnocení a posouzení podaných nabídek nebyla vyřazena žádná nabídka. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze
RK-25-2013-100, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 příloha D2.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka dodavatele COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČO: 26177005, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 10 129 162,16 Kč. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-25-2013-100, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045 dle materiálu RK-25-2013-100, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045 , podanou společností COLAS CZ, a. s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČO: 26177005, v souladu s materiálem RK-25-2013-100, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín-- 2013- 8- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz