Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-17

RK-25-2013-17.doc  RK-25-2013-17pr01.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-25-2013-17
NázevDarování pozemku v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku obci Újezd.
Obec Újezd předložila Kraji Vysočina geometrický plán č. 351-53/2013 v k.ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou na majetkoprávní vypořádání pozemku par. č. 3498 v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou. Tímto geometrickým plánem se z pozemku par. č. 3498 oddělil pozemek par. č. 3498/1 a pozemek par. č. 3498/2. Pozemek par. č. 3498/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, oddělený z pozemku par. č. 3498 v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd není zastavěn tělesem silnice, ale je zastavěn chodníkem a veřejným prostranstvím, je tedy pro Kraj Vysočina nepotřebný. Pozemek par. č. 3498/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 10863 m2, oddělený z pozemku par. č. 3498 v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd je zastavěn tělesem silnice a zůstává tedy ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Obec Újezd realizovala stavbu Obec Újezd, prodloužení chodníku podél silnice III/3539 a nová uliční vpusť . Pro potřeby územního a stavebního povolení byla uzavřena na základě usnesení 0524/12/2012/RK ze dne 20. 3. 2012 Smlouva zakládající právo provést stavbu. Záměr darování výše uvedeného nemovitého majetku byl zveřejněn na úřední desce Krajského Úřadu Kraje Vysočina ve dnech 26. 3. 2012 - 26. 4. 2012. Pozemek par. č. 3498 v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd Kraj Vysočina nabyl na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě Pozemkového úřadu Žďár nad Sázavou PÚ K/293-KPÚ/2003-2 ze dne 28. 4. 2006, právní moc ke dni 12. 5. 2006. Zřizovací listinou a Dodatkem č. 357 byl pozemek svěřen do správy nyní k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou pro k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obec Újezd na LV 153.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemek par. č. 3498/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, oddělený z pozemku par. č. 3498 dle geometrického plánu č. 351-53/2013 v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Újezd. Požadovaný pozemek je pro kraj nepotřebný. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 3498/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, oddělený z pozemku par. č. 3498 dle geometrického plánu č. 351-53/2013 v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Újezd.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s darováním uvedeného pozemku. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 3498/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, oddělený z pozemku par. č. 3498 dle geometrického plánu č. 351-53/2013 v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Újezd.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz