Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-25

RK-25-2013-25.doc  RK-25-2013-25pr01.doc  RK-25-2013-25pr02.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-25-2013-25
NázevDodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová, E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) předložila ke schválení návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru s GE Money Bank, a. s. Jedná se o pokračování stávajícího úvěru v dalším ročním období, tj. od 13. 8. 2013 do 11. 8. 2014.
Smlouvu o revolvingovém úvěru nemocnice uzavřela na základě souhlasu rady kraje uděleného usnesením č. 1240/25/2010/RK do výše limitu 20 mil. Kč. Čerpání nad 10 mil. Kč bylo podmíněno předložením ručitelského prohlášení zřizovatele. Usnesením č. 0396/05/2010/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo o převzetí ručitelského závazku až do výše 30 mil. Kč ode dne podpisu smlouvy, tj. od 30. 9. 2010 do 31. 12. 2025. Ke Smlouvě o revolvingovém úvěru byly uzavřeny dodatky 1 až 3 na jednotlivá roční období. Stávající období poskytování úvěru končí 12. 8. 2013.
Text smlouvy o revolvingovém úvěru a jejích dodatků je obsažen v materiálu RK-25-2013-25, př. 1. Návrh Dodatku č. 4, kterým se čerpání úvěru prodlužuje do 11. 8. 2014, je obsažen v materiálu RK-25-2013-25, př. 2. Dodatkem č. 4 dochází zejména ke změně indexové úrokové sazby.
Úvěr nemocnice potřebuje k financování provozních potřeb, mj. s odkazem na Směrnici EP a rady 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací nejdéle do 31. 12. 2013, podle materiálu RK-25-2013-25, př. 2.
Příspěvková organizace je podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce, tedy i předložený dodatek smlouvy o úvěru, jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Rada kraje je příslušná k udělení souhlasu podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor ekonomický nedoporučuje schválení uvedeného materiálu z důvodu nevýhodného úroku za úvěr ze strany GE Money Bank, a. s.
Dle Nemocnice Pelhřimov by nově měla činit úroková sazba Index Prime Rate 2 % + úroková odchylka 0,99 %, tedy úrok celkem by činil 2,99 %. Pokud porovnáme analogicky podobné úvěrové smlouvy u ostatních nemocnic (Třebíč, Havlíčkův Brod), dosahuje v jejich případě úrok za úvěr poloviční či ještě nižší hodnoty, než činí nabídka GE Money Bank, a. s. pro Nemocnici Pelhřimov.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s., nejdéle do 31. 12. 2013 dle materiálu
RK-25-2013-25, př. 2;
ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, vyzvat GE Money Bank, a. s. k předložení nového návrhu Smlouvy o revolvingovém úvěru s výhodnějšími úrokovými podmínkami a poté tento návrh předložit radě kraje ke schválení.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz