Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-10

RK-25-2013-10.doc  RK-25-2013-10pr01.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-25-2013-10
NázevStavební záměr Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce budovy DM
Zpracoval Z. Berka
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o záměr provést rekonstrukci stávajícího objektu umístěného v areálu Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP ve Světlé nad Sázavou (ulice Sázavská 547), na pozemku parc. č. st. 1016/1, k. ú. Světlá nad Sázavou.
Jedná se o objekt, který Kraj Vysočina nabyl v letošním roce kupní smlouvou od města Světlá nad Sázavou pro potřeby školy. Objekt byl koupen v souvislosti s prodejem zámku ve Světlé nad Sázavou. Budova zámku byla variantně uvažována pro potřeby školy, avšak s ohledem na charakter budovy, její stavebně technický stav a velké provozní náklady bylo rozhodnuto o prodeji. Rovněž byla prodána sousední budova bývalé kuchyně a jídelny. Také v tomto případě bylo na základě důkladného zvažování rozhodnuto o prodeji se zajímavým výnosem proti variantě rekonstrukce a využití pro potřeby školy. Kladný rozdíl kupních cen byl uvažován k využití pro rekonstrukci nabytého objektu. Nabytý objekt je v areálu školy a jsou tak výrazně jednodušší provozní vazby než kdyby část činností školy probíhala v nemovitostech mimo areál školy). V objektu budou po rekonstrukci k dispozici prostory, které škola postrádá (zejména ateliéry).
Výše odhadovaných realizačních nákladů, dle Ověřovací studie zpracované fy. PROJEKT EFEKT s.r.o., je 29 040 000 Kč včetně DPH.
Schválený rozpočet kraje Vysočina pro rok 2013 obsahuje v Kapitole Nemovitý majetek, příloze M5 - Investice ve školství, částku 500 tis. Kč určenou na pořízení projektové dokumentace. Z této částky nebylo dosud čerpáno. Financování rekonstrukce je uvažováno z části z rozpočtu kraje (zde je možné se odkázat na kladné výnosy z prodeje nepotřebných nemovitostí ve Světlé nad Sázavou ve výši 16 973 tis. Kč) a z části je předpoklad možnosti získání prostředků z dotačních titulů z oblasti úspory energií (výměna oken, zateplení střechy a obvodového pláště budovy)
Návrh řešení OM předkládá radě kraje stavební záměr výše uvedené akce k projednání. Vlastní stavební záměr je obsahem materiálu RK-25-2013-10, př. 1, výkresová část - Ověřovací studie, bude k dispozici na jednání rady kraje.
Návrh usnesení předpokládá schválení předloženého stavebního záměru včetně způsobu financování stavby.
Schválení stavebního záměru je předpokladem pro zahájení projekčních prací na základě zadávacího řízení na služby a následně zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
StanoviskaOdbor školství, mládeže a sportu nemá připomínky k předkládanému materiálu a doporučuje stavební záměr schválit a akci v rozsahu předloženého stavebního záměru realizovat.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
stavební záměr Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce budovy DM dle materiálu
RK-25-2013-10, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 16. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz