Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2013-88

RK-25-2013-88.doc
Číslo materiálu88
Číslo jednacíRK-25-2013-88
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství - akce Společná propagace regionálních potravin Vysočiny a rodinných a seniorských pasů Kraje Vysočina
Zpracoval P. Bureš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuJedná se o finanční prostředky, které budou využity na částečnou úhradu marketingové akce zaměřené na propagaci regionálních potravin z Vysočiny a rodinných a seniorských pasů Kraje Vysočina nazvané Společná propagace regionálních potravin Vysočiny a rodinných a seniorských pasů Kraje Vysočina . Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství se na této akci podílí společně s Odborem sociálních věcí Kraje Vysočina. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 600 tis. Kč bez DPH.
V Kraji Vysočina proběhne v období července a srpna letošního roku 6 velkých moderovaných akcí pro širokou veřejnost v rámci propagace zdravého životního stylu v rámci prorodinné politiky v Kraji Vysočina. Cílem marketingových akcí je zvýšení informovanosti v Kraji Vysočina o těchto aktivitách.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina využít finanční prostředky ve výši 365 000 Kč ke spolufinancování akce Společná propagace regionálních potravin Vysočiny a rodinných a seniorských pasů Kraje Vysočina .

Dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. a) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu svěřeném zastupitelstvem. Jedná se o rozpočtové opatření v rámci Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, kapitola Zemědělství.
StanoviskaOdbor sociálních věcí:
Odbor sociálních věcí doporučuje radě kraje schválit rozpočtové opatření na kapitole Zemědělství, k zajištění spolufinancování propagačních akcí Kraje Vysočina. Plánované akce budou zaměřeny na společnou propagaci regionálních potravin z Vysočiny a rodinné politiky Kraje Vysočina v rámci projektu Rodinných a Senior pasů Kraje Vysočina.

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zemědělství.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 365 000 Kč při současném snížení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 365 000 Kč určenou na spolufinancování akce Společná propagace regionálních potravin Vysočiny a rodinných a seniorských pasů Kraje Vysočina .
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor sociálních věcí
Termín 30. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz